Dom ger Skellefteå rätt drogtesta skolelever

Gymnasieskolan i Skellefteå kan försenat efter en överklagan sjösätta sin nya drogpolicy, där även slumpvisa drogtester av elever ingår. Detta efter att kammarrätten i Sundsvall fastställt rättsläget för drogtester i skolan, skriver Staffan Hübinette, rådgivare projektet Narkotikafri skola.

Allt fler gymnasieskolor inför frivilliga slumpvisa drogtester som en del i skolans förebyggande policy. I många kommuner har just drogtester också blivit en politisk fråga där partier ibland vill visa handlingskraft och föreslår att drogtester ska införas redan i grundskolan medan andra helt motsätter sig all drogtestning. Men frågor om rättsläge och prevention får ofta stå tillbaka för ideologiska reflexer.

Ett exempel är Vänsterpartiets agerande i Skellefteå. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige med 52 röster mot 9 att frivilliga slumpvisa drogtester skulle införas i kommunens gymnasieskolor. Beslutet överklagades dock till förvaltningsrätten av Vänsterpartiet som ansåg att drogtester strider mot regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Man hänvisade till Skolinspektionen som avråder skolan från att använda drogtester. I överklagan hävdades också att drogtesterna skulle vara övervakade och därför integritetskränkande. Vidare ansåg partiets lokala företrädare att ”missbruk bäst förebyggs genom minskade samhällsklyftor, inte genom integritetskränkande ingrepp som riskerar att bryta mot grundlagen”.

Med större noggrannhet hade Vänsterpartiet upptäckt att de inte bara saknade grund för en överklagan, utan också slarvat med läxan i prevention. Minskade samhällsklyftor och drogtester utesluter knappast varandra. De hade också upptäckt att fullmäktige inte beslutat om övervakade drogtester.

Redan 2010 slog Justitieombudsmannen fast att slumpvisa drogtester inte strider mot lagen. Detta sedan Skolinspektionen riktat kritik mot Brinellgymnasiet i Nässjö och hävdade att sådana drogtester strider mot lagen då frivilligheten inte kan säkerställas. Nässjö kommun gjorde en annan bedömning, fortsatte med drogtesterna och frågan gick vidare till JO som gav kommunen rätt. På det sätt som Brinellgymnasiet utformat i sin modell ansåg JO att frivilligheten kunde säkerställas. Detta blev ett pilotfall och allt fler gymnasieskolor har därefter infört slumpvisa drogtester.

Skolinspektionen har dock trots JO:s beslut ända till nyligen fortsatt att avråda skolan från att använda drogtester utan att tydligt informera om JO:s beslut och därigenom skapat en osäkerhet i skolan och i kommuner. Vänsterpartiets juridiska ombud bör rimligen ha känt till JO:s beslut i fallet med Brinellgymnasiet.

Inte oväntat avslog förvaltningsrätten den 4 juni 2019 överklagan med hänvisning till JO:s beslut. Men inte heller förvaltningsrättens dom räckte för att övertyga Vänsterpartiet som överklagade vidare till kammarrätten. Detta trots att Skolinspektionen vid det laget av okänd anledning till slut tagit bort sin information och avrådan från sin hemsida.

Detsamma gäller Skolverkets och Socialstyrelsens skrift Vägledning för elevhälsan där redan i den andra upplagan 2016 den ofullständiga och delvis felaktiga informationen om drogtester tagits bort. Ingen av dessa myndigheter kan förklara varför informationen tagits bort annat än genom att hänvisa till varandra.[1]

Den 14 april 2020 beslutade slutligen kammarrätten i enlighet med JO:s beslut och förvaltningsrättens tidigare dom och att inte bevilja prövningstillstånd. Gymnasieskolan i Skellefteå kan nu sjösätta sin nya drogpolicy ett och ett halvt år senare.

Politiker som motsätter sig drogtester kan inte längre hänvisa till Skolinspektionen. Rektorer, förvaltningschefer och kommunjurister kan vara trygga. Rättsläget är klart.

• Fotnot: [1] En detaljerad genomgång av rättsläget och olika myndigheters ställningstaganden och agerande finns i Staffan Hübinettes bok Vägar till en narkotikafri skola – handbok i systematiskt policyarbete, Norstedts Juridik, 2019.
• Målnummer i Skellefteåfallet, 19-91-19.

av

STAFFAN HÜBINETTE
– författare, folkhögskolelärare och rådgivare Narkotikafri Skola.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser