Ungas bruk och risktänk följs inte åt

Skolelevers uppfattning om risker av tobaksrökning, dricka alkohol och använda cannabis följer inte samma utveckling som konsumtionskurvan. Det visar en ny studie från CAN där 15-16-åringars svar 1995 jämförts med 2019.

Trots att användande av tobak och alkohol sjunkit kraftigt från 1995 bland unga, så har det följts av små ändringar i deras riskbedömning av dessa substanser.

Anna Englund, utredare på CAN. Foto: Drugnews

– Vi kan se att unga uppfattar risken med att dricka mycket på ungefär samma sätt idag som för 25 år sedan. Det som är intressant är att ungas intensivkonsumtion av alkohol samtidigt i stort sett har halverats under samma period, säger Anna Englund, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i en kommentar.

Cirka 45 procent av deltagarna svarade i fjolårets uppföljning att det är förknippat med stor risk att dricka fem glas alkohol eller fler per gång varje helg. Andelen unga intensivkonsumenter hade samtidigt minskat från 43 procent 1995 till 20 procent ifjol.

Även tobaksrökning har minskat kraftigt (från 70 till 16 procent som någon gång rökt) under perioden. Men riskuppfattningen var relativt stabil på gruppnivå.

– Alltså ganska små förändringar under perioden om ungas riskuppfattning om alkohol och rökning. Medan för cannabis där andelen unga som använt cannabis senaste tolv månaderna legat runt 5-6 procent mellan åren, så har de som ser stor risk med drogen sjunkit betydligt, från 92 procent till 58 procent bland samtliga elever, säger hon.

Det är särskilt de som använder cannabis regelbundet som inte anser det så riskabelt (bara var fjärde), men även de som inte använder drogen uppfattar bruket mindre farligt än tidigare års högstadieelever. Medan andelen 15-16-åriga elever som använt cannabis någon gång har 1995-2019 inte ändrats i särskilt mycket, från sex till åtta procent.

Flickor är mer benägna än pojkar att ha högre riskuppfattning, särskilt vad gäller att röka cannabis regelbundet, visar också studien.

Rapporten presenterades av de två utredarna Anna Englund och Johan Svensson i onsdags på ett webbsänt seminarie (se länk), på grund av corona-krisen. De tycker det är förvånande att ungas riskuppfattning inte påverkats särskilt mycket av alkohol och tobak när användning samtidigt sjunkit så mycket under åren. Åtminstone på gruppnivå verkar sådana samband saknas, men när de studerade det för ett enskilt år ifjol, så hittade de samband på individnivå och anser att det bör undersökas mer i framtiden.

CAN-rapporten bygger på enkäter med svenska elever, ifjol deltog nära 2 600 elever i Sverige och cirka 100 000 i hela Europa i den s.k. ESPAD-studien, som CAN var med och initierade 1995.

I en följande paneldiskussion på mötet deltog även Kaisa Snidare, som är utvecklingsledare för folkhälsofrågor på länsstyrelsen Stockholm, och Inger Dahlberg, samordnare drogprevention i Haninge kommun.

PANEL Charlotta Rehnman Wigstad, CAN-direktör, Kaisa Snidare, länsstyrelsen Stockholm och Inger Dahlberg, Haninge kommun. Foto: CAN-Webbklipp

Frågan ställdes om det är lönt att arbeta med attitydfrågor inom drogprevention framöver mot bakgrund av resultaten i studien?

– Jag tror inte man ska lägga alla ägg i samma kort. Utan även jobba mer med kunskap och förmedla information med vetenskapligt stöd – en kunskapsbank att hänvisa unga till. Men även påverka samhället i övrigt, föräldrar, personal som möter barn och unga, och även arbeta med tillgänglighet, kontrollsystem och vuxennärvaro, sa Kaisa Snidare.

Hon ser idag en relativt enhetlig syn om att tobak och alkohol är riskabelt. Men vad gäller cannabis, så är många föräldrar okunniga, medan ungdomar ofta är mer pålästa och inspirerade av internationell drogdebatt, några länders liberalisering och ifrågasätter den svenska hållningen.

Inger Dahlberg, prisad förebyggare från Haninge, underströk vikten av ”håll i, håll ut”, och långsiktighet och breda insatser.
– Vuxna har stort ansvar och behöver kunskap för att prata med ungdomar om risker av olika substanser och synkronisera insatser mot individer, grupper och på samhällsnivå. Inte bara springa på en boll i taget när trender svänger, sa hon.
Hon uppmanade att ta del av och samtala om ny forskning som visar på negativa konsekvenser, ”ungdomar är kloka och kan omvärdera”.


• CAN-rapporten ”Ungas riskuppfattning och bruk – hänger det ihop? – Substansanvändning och riskuppfattning bland skolungdomar i de svenska ESPAD undersökningarna 1995 – 2019” (Fokusrapport 06, pdf-fil, 16 sidor).

ESPAD/ Undersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs görs vart fjärde år sedan 1995 i flera europeiska länder (ca 35 länder år 2019) bland skolelever som fyller 16 år det året. Det frågas om bruk och riskuppfattning av alkohol, tobak, cannabis och från 2011 även om spel/gambling. I Sverige deltog ifjol nära 2 600 elever i undersökningen, cirka 100 000 elever i hela Europa.
Först i oktober-november är den internationella studien klar att presenteras och det blir möjligt jämföra olika länders vad gäller ungas drogvanor och riskuppfattningar.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser