Droganvändare mer sårbara för coronavirus

Är personer med beroendeproblematik bortglömda i vår omsorg om riskutsatta för coronaviruset? Det är hög tid för myndigheter att gå ut med riktad information till dessa och vårdpersonal som möter dem, skriver beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg i Drugnews.

Det dagsaktuella beskedet från ansvariga myndigheter i Sverige är att risken för smittspridning av coronaviruset i vårt land bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten har uppmanat människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra och utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder.

När det gäller särskilda riskgrupper har Folkhälsomyndigheten framhållit att personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärtkärl-sjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Men hur ser det ut för den kategori som hamnat på samhällets skuggsida på grund av drogberoendets försämrande livsvillkor? Finns den med i myndigheternas omtanke om de svaga i samhället?

Den amerikanska hälsovårdsrelaterade forskningsmyndigheten NIH har redan genom sin underenhet NIDA – med ansvar för det som berör droger och drogberoende – gått ut med uppgifter som riktar sig just mot dessa individer.

Där framhåller man att eftersom individer över hela USA och även resten av världen kämpar mot coronavirus (SARS CoV-2) måste myndigheter och forskningsvärlden vara medvetna om möjligheten att det kan drabba drogberoende personer mycket hårt.

Då coronaviruset är känt för att påverka lungorna kan det förväntas bli ett allvarligt hot för de som röker tobak eller marijuana eller de som tar dessa medel via e-cigaretter. Även de som är beroende av opioider eller metamfetamin är särskilt sårbara på grund av att dessa droger har påtagliga effekter på funktioner kopplade till lunga och andning. Helt klart är att coronavirus ökar risken för överdos hos den som använder såväl opioider som starka centralstimulantia.

Dessutom, i USA är individer med drogberoende ofta hemlösa och löper större risk att hamna i fängelse än de i den övriga populationen, och dessa förhållanden innebär särskilda utmaningar när det handlar om överföring av det virus som orsakar Covid-19. Dessa förhållanden bör få ett särskilt fokus i all aktivitet som nu pågår för att förstå och finna rätt åtgärder för att bemöta det nu globalt uppkomna hälsohotet.

Under de gångna åren har man i USA, men också i Sverige, sett en överdödlighet bland de som fastnat i ett beroende av opioider och med kännedom att det virus som nu orsakar Covid-19 på ett kraftfullt sätt angriper andningsfunktionen kan innebära en högre risk för denna dödlighet.

Coronaviruset kan alltså medföra en högre risk för drogberoende än vanlig säsongsinfluensa och det bör man klargöra för de som i såväl vård som i andra sammanhang har till uppgift att hantera personer som hamnat i missbruk och beroende av just opioider eller andra droger med effekter på såväl andnings- som hjärtkärl-funktioner.

Även i Norge har från forskarhåll påpekats risker med coronavirus för personer med underliggande beroendesjukdom och då har man gått ut med råd till både brukare och behandlingsenheter, vilket även borde ske i Sverige där tillgången på vårdprogram för drogberoende ännu är långtifrån optimal.

Även om vår kunskap om viruset ökar med tiden, så är den exakta graden av vådligheten ännu okänd eftersom den också beror på antalet odiagnostiserade och asymptomatiska fall, och ytterligare analyser behövs för att bestämma dessa. Detta är något för forskarna att uppmärksamma, men framförallt politiker och myndigheter som bär det yttersta ansvaret när det gäller att avsätta resurser och framförallt få in droganvändare i riskgruppen.

 

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

Av
FRED NYBERG
– professor emeritus i farmakologisk beroendeforskning och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitet, tidigare president för International Narcotics Research Conference (INRC)

Annonser