Fler sprutbyten efter lagändring

Sedan kommunvetot togs bort 2017 har tillgången till sprutbyten fördubblats. Idag erbjuder 16 av 21 sjukvårdsregioner rena sprutor för personer som injicerar narkotika för att skydda mot smitta, visar en uppföljning av Socialstyrelsen som nu även vill ta bort bosättningskravet.

Efter lagändring för två år sedan blev sjukvårdsregioner huvudman och tveksamma kommuner kan inte längre hindra en etablering av sprutbyten. Även åldersgräns för att få rena sprutor och kanyler sänktes från 20 till 18 år.

Därefter tog den länge omstridda utbyggnaden av sprutbyten i landet fart. I december 2017 fanns verksamheter i åtta regioner/landsting och idag i dubbelt så många. Även i Göteborg där motståndet länge var stort och i september öppnade ett sprutbyte i Östersund där ett tiotal personer idag deltar.

Olivia Wigzell, Socialstyrelsen. Foto: Drugnews

– Det här är en positiv utveckling då sprututbytesverksamhet bidrar till minskad smittspridning och kan bidra till möjlighet för personer med missbruk och beroende att få rätt vård och omsorg. Via sprututbyten kan man bland annat även nå ut med överdosprevention. Det kan exempelvis handla om information kring hur man kan agera om man bevittnar en överdos samt utdelning av naloxon, vilket rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Av de återstående fem regioner som inte har sprutbyten planerar Dalarna och Gävleborg att öppna nästa år. Medan Värmland, Västernorrland och Västmanland uppger att det är svårt att hitta lämplig lokal och att det inte än fattats beslut i regionerna om etablering.

Totalt var ifjol 3 754 personer inskrivna vid sprutbytesverksamheter (en uppgång med tio procent jämfört med året före), varav 72 procent män och 28 procent kvinnor. Men hur många intravenösa narkotikaanvändare som finns i landet är okänt, en uppskattning från 2013 angav cirka 8 000 personer. Folkhälsomyndigheten håller för närvarande på med en uppdatering.

Det primära syftet med sprutbyten är att begränsa smitta och smittspridning, exempelvis av hiv och hepatit. Men även erbjuda stöd och annan vård, vara kontaktyta till socialtjänst och motivera till frivillig beroendebehandling. Men även informera om risker, hälsa och förebygga överdoser – sex av 19 verksamheter hade ifjol börjat ut motgiftet naloxon mot överdos av opioider och cirka hälften kunde erbjuda HepatitC-behandling.

• Fungerar sprutbyten överlag mot smittspridning?
– Ja verkligen, både hiv och hepatit har minskat sedan 2013 i gruppen som injicerar narkotika. Vi har inte analyserat hur tillgång till fler sprutbytesverksamheter spelar in, men att det kan ha ett samband är inte långsökt att tro, säger Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

ur Socialstyrelsens rapport

Socialstyrelsens studie har pågått i tre år och visar även att i flera regioner med sprutbyten är det fler som uppger att de inte delar injektionsverktyg med andra.

I Skåne, som haft sprutbyten i över 30 år och har fyra verksamheter idag, så uppger 80 procent av manliga deltagare att de aldrig delat spruta när de injicerar droger, jämfört med i snitt 69 procent i övriga landet. Bland deltagande kvinnor i Skåne var motsvarande tal 74 procent, jämfört med 56 procent i övriga landet.
Även Jönköping, Kalmar, Sörmland och Stockholm har hög andel som svarar att de inte delar spruta med andra.

En lagändring i sprutbyteslagen var att sänka åldersgränsen till 18 år för deltagande, men antalet så unga som besökt verksamheter senare har hittills varit lågt. Men framhålls i rapporten att det är viktigt att möjligheten finns då fler i åldern 18-25 år än äldre delar verktyg.

Socialstyrelsen föreslår fortsatt utbyggnad av sprutverksamhet i hela landet, men också att ta bort kravet om att endast personer som bor i en region får delta och få rena sprutor och kanyler där.

– Även de som injicerar narkotika måste kunna röra sig, flytta och även få rena sprutor vid besök på andra platser. Smittor har inga gränser, så genom att ta bort bosättningsprincipen så skulle det underlätta att skydda sig själva och andra, säger Axana Haggar.

Det har även varit svårt att tillämpa dagens princip då formulering ”anses bosatt i” kan tolkas olika och leda till olika bedömningar i landet om vem som bor i en region.

• Socialstyrelsens rapport ” Ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler – förslag till systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamhet i Sverige” (pdf-fil, 58 sidor). Idag finns 20-talet sprutbytesverksamheter – i några regioner finns även mobila team för att nå hemlösa.

Annonser