Drogkurage-dag i Mölndal väckte fråga

Under en RNS-arrangerad konferens i Mölndal om unga och droger förra veckan, så kom en fråga upp huruvida föreningen har ekonomiska intressen i ett drogtest-företag. Något som bestämt tillbakavisas av förbundsordförande Jessica Vikberg.

Frågan kom upp när kurator Bert-Inge Karlsson på Klippans gymnasium på seminariet berättade om ”vägar till narkotikafri skola – så gjorde vi”. Kommunen använder Helsingborgsföretaget Ferle Produkters stickor i slumpvisa tester av elever på skolan.

En i publiken undrade om Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och dess projekt Narkotikafri Skola har ekonomiska intressen i och marknadsför Ferle produkter och dess tester.

Jessica Vikberg

– Det stämmer inte, vi är ju en ideell förening och inte vinstdrivande. Företaget deltog på någon konferens 2017 och deras logga syns på våra hemsidor. Liksom många andra företagsvänner som vill stötta oss i arbetet mot narkotikaproblem. Och det är vi glada för – vi ser inga problem att de medverkar igen på seminarier, säger Jessica Vikberg till Drugnews.
– Vi har även haft medverkan av forskare som arbetar med drogtestning. Det viktiga är inte vilka företag som levererar, utan att prover sköts enligt fastställda riktlinjer, tillägger hon.

RNS har inget samarbete eller avtal med företag som skulle ge bonus kopplat till försäljning av tester på skolor, enligt Vikberg. Det är kommuner och skolor själva som avgör vilken teknik och leverantör som används.

• Drugnews: men har inte Narkotikafri Skola samarbetat med Ferle Produkter vid några tillfällen i landet där drogtester av elever förordas?
– Företaget medverkade vid något tillfälle och berättade om vikten av kvalitetssäkrad teknik och analys. Men vi har inget ekonomiskt intresse i det. Tester kan vara del i flera insatser i bredare policy för en drogfri skolmiljö för elever. Vanligast är att de används i praktiska utbildningar inom gymnasieskolan, svarar Staffan Hübinette, lärare och anlitad drogpolicy-expert på skolor.

Han uppskattar att ett femtiotal skolor idag i landet använder slumpvisa drogtester i någon form.

Heldagsseminariet ”En dag med #drogkurage” hade lockat anhöriga, engagerade mammor från Skåne, poliser från Hjällbo, tullare, skolpersonal och fler andra. Polisen berättade om ökade beslag av tramadol i Storgöteborg. Två personer som missbrukat i tonåren talade om hur drogerna lett till relations- och familjeproblem och vägen till drogfrihet.
Eric Leijonmarck, ECAD, gav tips ur sin bok för anhöriga hur tala om droger med sina barn och bemöta tillåtande argument. Medverkade gjorde även personal från Mini-Maria Göteborg och Svenska Live (hur stärka den majoritet som inte drogar på festivaler).

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser