”Fler vuxna måste agera när barn far illa”

Femton procent av alla barn i Sverige – cirka 320 000 barn – påverkas negativt av sina föräldrars drickande. Det visar en ny forskningsgenomgång av CAN på uppdrag av Systembolaget tillsammans med företrädare för IQ, Bris, Childhood, Maskrosbarn och Trygga barnen som vill att fler vuxna öppnar ögonen för barnen omkring oss.

Foto: Drugnews

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver företrädare för organisationerna att samhället ofta brister i sitt stöd till de barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket.
”Vi behöver bli fler vuxna som öppnar ögonen, ser de barn som finns omkring oss och agerar om vi märker att något är fel. Det är ett faktum att 320 000 barn i Sverige under sin uppväxt farit illa av en förälders drickande – men tillsammans kan vi skapa förändring och förhoppningsvis på sikt ändra statistiken. Det är dags att vi är fler som gör mer!”, skriver de.

De menar att alkohol är enda berusningsmedel där andrahandsskadorna är större än direkta skador för den som dricker. Vuxnas problematiska drickande drabbar alltså ofta barnen hårdast.

Systembolaget och IQ har tillsammans med barnrättsorganisationerna nu startat ”Barndom utan baksmälla” – ett långsiktigt initiativ för att göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas alkoholkonsumtion.
Vid sidan av att initiera forskningsstudien, så har en guide tagits fram om hur vuxna kan stötta barn med tio konkreta tips för att få flera att agera i möte med barn som far illa.

Rapporten Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem (pdf-fil, 32 sidor) av forskare på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) är en internationell litteraturgenomgång av vetenskapliga studier om skattningar av hur många barn och unga under 18 år som växer upp med föräldrar med alkoholproblem.

CAN-rapporten visar att:
• drygt 20 procent av alla barn i Sverige (uppåt 430 000 barn) har någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som haft alkoholproblem. Dvs vart femte barn.

• 15 procent av alla barn i landet (320 000 barn) har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med förälder med alkoholproblem.

• Tio procent (215 000) av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i familjer där en förälder har alkoholproblem.

Rapporten konstaterar även att metodinriktad forskning om hur gruppen utsatta barn ska kartläggas är förvånansvärt eftersatt.

Av drygt 3 800 träffar var de bara 23 studier (från USA, Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien) som uppfyllde kriterierna – och bara tre hade syftet att skatta hur många barn som hade vårdnadshavare med alkoholproblem.

AVGÖRANDE ÖGONBLICK – gör skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Tio råd till vuxna:

Våga var den som gör något. Våga fråga (och fråga igen). Var lugnet i stormen (dvs behåll dig lugn när barnet väljer att berätta). Förvänta dig inte så mycket tillbaka. Du behöver inte lösa allt på en gång. Gör barnet delaktigt, (istället för att själv föreslå dina egna lösningar). Låt praktisk omsorg bli vardagsmat (bjud på mellanmål, erbjud att skjutsa, ha extra tandborste hemma för övernattning etc.). Tala med en vän (dela din oro med någon vän). Ta hjälp om du behöver. Orosanmälan? (anmäl om du är orolig för att ett barn far illa).

Källa: Barndom utan baksmälla.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser