Barn föds med livslång baksmälla

Ett av 100 barn beräknas ha blivit så alkoholpåverkat under fostertiden att det fått bestående skador. Det innebär att det årligen föds mer än 1 000 barn i Sverige med fosterskador av alkohol. Stöd, tidiga insatser och kunskap inom barnhälsovård måste öka, skriver Katarina Wittgard, FAS-föreningen – se kampanjen 1av100.se.

De alkoholskadade barnen passerar BB, BVC och skolhälsan, men alkoholskadorna förblir oupptäckta. Inom barnhälsovården känner man i bästa fall till den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS, men man vet inte hur man ska identifiera, utreda och diagnosticera barnen. Man vet inte vilka varningssignaler man bör vara observant på, eller vilka barn som tillhör riskgrupper. Man känner inte heller till att fosterskador av alkohol är ett brett spektrum, där diagnosen FAS endast utgör en liten del.

Barn med alkoholskador upptäcks inte inom vården och Sverige ligger långt efter andra länder på det här området. Det räcker att snegla på vårt västra grannland Norge. Där har man flera enheter med specialistkompetens och även ett stort kompetenscentrum i Arendal, där ett tvärprofessionellt resursteam utreder och diagnosticerar barn med misstänkta alkohol- och drogskador.

“Vart ska man vända sig för att få utredning?”, “På vilket sjukhus har de kompetens”, “Finns det någon specialistklinik man kan få remiss till?”.

Som grundare och företrädare för FAS-föreningen har jag under närmare tjugo år fått dessa frågor hundratals gånger. Varje gång har jag tvingats förklara, att det inte finns någon specialistklinik eller enhet inom sjukvården som har utredningskompetens. Det finns inte några resurser överhuvudtaget riktade specifikt till patienter med alkoholrelaterade fosterskador. Det är en skam att år efter år behöva ge det svaret till hjälpsökande människor.

I Sverige skulle vi behöva minst två eller tre kompetenscentrum för att täcka behovet. Alla experter, praktiker såväl som forskare som möter de här patienterna i verkligheten, är överens om det. 

Alkohol påverkar alla fostrets celler och de påverkas under hela fostertiden. Fosterhjärnan är särskilt känslig och när skador uppstår blir konsekvenserna livslånga. Alkohol under fostertiden är den enskilt största kända orsaken till intellektuell funktionsnedsättning hos barn i västvärlden.

Barn med alkoholskador föds ofta små, har svårt att ta upp näring och är överkänsliga för intryck. De kan också ha fysiska skador och missbildningar. Andra symtom är kognitiva störningar, hyperaktivitet och inlärningsproblem. Svårigheter med logiskt tänkande och sociala relationer orsakar ytterligare funktionsnedsättningar i vuxen ålder.

Det finns två framgångsfaktorer som kan vara helt livsavgörande för personer med fosterskador av alkohol. Den ena faktorn är tidig identifiering, den andra är tidiga insatser för att förebygga sekundära problem. Forskning visar, att om man lyckas identifiera barnen och sätta in rätt insatser innan skolstarten så förbättras förutsättningarna att fungera i vuxenlivet. Därför är kunskapsbristen inom barnhälsovården så förödande.

För att bidra till ökad kunskap hos personal inom BVC – som har en nyckelroll för att barn med alkoholrelaterade fosterskador ska bli upptäckta – genomför FAS-föreningen i höst en kunskapshöjande kampanj. Utöver webbsidan www.1av100.se sprids den i sociala medier och alla landets BVC får i dagarna även en tryckt folder. Kampanjen lanseras i september då Internationella FAS-dagen infaller 9 september.

Som ideell organisation kan FAS-föreningen bidra till att sprida information om alkoholens skadeverkningar på ofödda barn, det har vi gjort sedan år 2000. Men vi kan inte etablera några kompetenscentrum, starta kliniker eller anställa läkare, det måste andra göra och för det krävs både kunskap och politiska vilja.

Kan intresset från politiskt håll kanske väckas till liv, om man får kunskap om att samhällskostnaden för FAS årligen uppgår till 14,4 miljarder, samt att tidig identifiering och insatser för denna grupp skulle kunna minska kostnaderna?

 

 

KATARINA WITTGARD
– kanslichef, FAS-föreningen 

Annonser