Färre missbrukare tvångsvårdas

Färre vuxna personer tvångsvårdades för olika missbruk ifjol, men samtidigt ökar antalet akuta omhändertagande, visar statistik från Socialstyrelsen. Inom frivilliga vården fick nära 11 300 personer någon form av öppen insats ifjol.

Mätdagen 1 november 2018 tvångsvårdades 304 personer enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), en minskning med 18 procent, jämfört med samma datum året före. Av dessa var 30 procent kvinnor, enligt ett faktablad, pdf, 4 sidor).

Sett över tid så har det blivit vanligare att LVM-vård inleds med omedelbart omhändertagande. I början av 2000-talet började ungefär två tredjedelar av vården med omedelbart omhändertagande, idag har andelen ökat till nära 90 procent.
I 98 procent av de akuta omhändertagandena angavs som grund risk för allvarlig försämring av hälsotillståndet, men även risk att skada sig själv eller närstående har ökat något under perioden 2000-2018. Det pekar mot en mer sammansatt problematik för de personer som omhändertas akut, menar Socialstyrelsen.

(Antalet akuta omhändertagande enligt LVM 2018 var över 600 för män och över 250 för kvinnor, enligt figur1).

Inom frivilligvården var individuellt behovsprövade öppna insatser vanligaste åtgärden ifjol. I november fick då knappt 11 300 personer en öppen insats, enligt Socialtjänstlagen – av dessa var två tredjedelar män. Drygt 2 000 personer fick heldygnsvård. Långsiktiga boendelösningar har ökat till över hälften av bistånd som avser boende.

Ovan statistik gäller insatser till personer som har problem med olika substansmissbruk, såsom alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. LVM-vård kan ges till personer som fyllt 18 och äldre. Frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen kan ges till de som fyllt 21 år och äldre.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser