Bris växlar upp mot mobbing och hedersvåld

Barnens rätt i samhället växlar upp arbetet mot mobbing och hedersrelaterat våld och förtryck. Det beslutade Bris kongress i helgen. Där prisades även föreningen Locker Room Talk som utmanar snacket i killarnas omklädningsrum.

Barnrättsorganisationen samlades till kongress i Malmö och antog motioner om att framöver göra mer för barn som lever i hederskontext och arbeta mer för en trygg skola fri från mobbing. Dessutom rikta sig mer till skolors beslutsfattare, elevhälsa och politiker.

– Mellan 2016 och 2018 har barns samtal till Bris om mobbning ökat med 48 procent. Med kongressens beslut i ryggen kommer vi att utöka vårt arbete för varje barns rätt till en trygg skolgång, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, i en kommentar.

Sedan tidigare har Bris en långsiktig plan om att stötta barn, mobilisera samhället för barnens rättigheter och påverka beslutsfattare för bättre livsvillkor för barnen. Barnrättsorganisationen har uppmärksammat barns och ungas psykiska ohälsa; utsatthet för våld, övergrepp och kränkningar; rätt till en trygg idrott; och arbetat hårt för att riksdagens skulle besluta om barnkonventionen ska bli svensk lag.

Vid kongressen omvaldes Annabella Kraft till styrelseordförande.

Föreningen Locker Room Talk fick årets Bris-pris för sitt arbete med jämställdhet och schyssta attityder bland killar i omklädningsrum i förebyggande syfte. De tar matchen före matchen, och visar hur snacket i omklädningsrummet styrs av påhittade regler som styr hur killar förväntas vara. Genom att visa att det går att bryta de oskrivna reglerna, bidrar Locker Room Talk till att stärka barns och ungas livsvillkor i Sverige, och till ett samhälle med större tolerans, mångfald och jämställdhet.”

Bris verkar för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom och arbetet utgår från FN:s barnkonvention. Folkrörelsen erbjuder även stöd till barn och unga upp till 18 år som vill tala om problem och tankar (via telefon 116 111, chatt, mejl, forum och grupper). Finns även en vuxentelefon (077-150 50 50) för frågor kring barn. Och en stödlinje för idrottsledare (077-440 0042).
Bris ger varje år ut en årsrapport om barnens livssituation, trender och utmaningar. Fler unga hör av sig om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser