Studie om tidiga insatser bland unga

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att göra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som används för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien ska främst handla om gruppen barn och ungdomar som dömts för narkotikabrott.

– Det är viktigt för att bygga ett starkare samhälle att tidigt upptäcka missbruk och kriminalitet bland unga för att kunna erbjuda vård och behandling. Därför ger vi nu Socialstyrelsen i uppdrag att studera och kartlägga vilka insatser som har visat sig vara betydelsefulla, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

I uppdraget ingår att studera hur socialtjänsten resonerar och bedömer när unga bör få vård och vilka tidiga insatser som fungera för att motverka att unga hamnar på glid i droger och kriminalitet. Bland annat ska undersökas hur de 18-20-åringar som fått böter för narkotikabrott tidigare uppmärksammades ett par tre år tidigare av socialtjänsten.

Även effektiva modeller och samverkan för att tidigt upptäcka unga som använder narkotika ska kartläggas. Samsjuklighet med psykisk sjukdom och ohälsa som är vanligt bland personer med beroendeproblem ska vägas in i studien.

Socialstyrelsen får 2,5 miljoner kronor för uppdraget, som ska slutredovisas senast i december 2020.

Flera dödsfall bland unga som använt droger, mått psykiskt dåligt och hamnat mellan stolarna mellan socialtjänst och sjukvården har uppmärksammats senare år. En hearing anordnades nyligen i riksdagens socialutskott dit socialministern och ansvariga myndigheter var inbjudna.

• 2017 anmäldes över 102 000 brott mot narkotikastrafflagen i landet (+11 procent), merparten gällde eget bruk och innehav. Drygt 31 000 personer fick drogrelaterad vård på sjukhus eller institution samma år, den största åldersgruppen var unga 15-29 år, majoriteten unga män, enligt Folkhälsomyndigheten. Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Sverige.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser