Unga dricker mindre men rör sig för lite

Färre skolelever röker och dricker mindre. Men många barn och unga är alltför stillasittande och känner sig stressade, visar Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor.

I en återkommande undersökning vart fjärde år sedan 1985 får skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år svara på olika frågor om sin hälsa och hur de ser på sina liv.

Fjolårets mätningar visar att färre har skadliga vanor och att tobak- och alkoholkonsumtionen bland de unga är historiskt låg. Färre än tidigare dricker också läsk och äter godis dagligen.

Bland 11-åriga flickor och pojkar hade 2018 bara en procent varit berusade någon gång (jämfört med 6 procent 1985/1986). Bland 13-åringar hade fyra procent av flickorna och sex procent av pojkarna varit berusade, (11 respektive 15 proc. 1985).
Bland 15-åringar på högstadiet hade 22 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna varit berusade ifjol, (nedgång från 44 proc. respektive 52 proc. 1985). Cider är en alkoholdryck som är vanligast bland båda könen, men öl, sprit och alkoläsk förekommer.

Orsaken till den kraftiga minskningen av unga alkoholkonsumtion framkommer inte i rapporten – men i andra studier, ex CAN-enkäter, nämner att dataspel- och internetanvändande, skärpt föräldrakontroll och andra fritidsvanor kan spela in.

Isabelle Benfalk. Foto: UNF

– I och med att man kan umgås via internet försvinner den sociala drycken, säger Isabelle Benfalk, ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, till SVT Nyheter.

Även elevers tobaksanvändande har minskat från 1980-talet, men då frågeformuleringar ändrats så blir svårt ange förändring över tid. Ifjol uppgav 11-åringar i studien att 2-3 procent hade provat röka och 1-2 procent att de snusat. Av 13-åringarna hade åtta procent rökt (och snusat hade 2 proc. av flickorna och 7 proc. av pojkarna).
Bland 15-åringar hade 20 procent rökt, (7 proc. av flickorna och 20 proc. av pojkarna har snusat).

Även om FHM:s rapport Skolbarns hälsovanor visar att de allra flesta barn är nöjda med sina liv, kan prata med sina föräldrar om bekymmer och har överlag bra levnadsvanor, färre dricker sig berusade, färre röker mindre, så finns det några orosmoln.

Vi ser att trivseln i skolan minskar och att allt fler känner sig stressade av skolarbetet. Vi ser också att de psykosomatiska besvären fortsätter att öka, fram för allt bland 11-åringar (exempelvis ont i huvudet, ont i magen, känna sig nedstämd).
– Vi ser även att den fysiska aktiviteten är för låg, de allra flesta rör sig för lite, säger Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten, på myndighetens hemsida.

WHO rekommenderar minst 60 minuters fysisk ansträngning om dagen, då regelbunden aktivitet ger positiva både fysiska och psykiska hälsoeffekter. Bland 15-åriga flickor är det knappt var tionde som rör sig tillräckligt. Mest aktiva är 11-åriga pojkar där var fjärde rör sig minst en timme per dag.
I studien framgår att fler flickor än pojkar är mindre nöjda med sin hälsa och kropp.

I senaste studien av skolelevers hälsa så deltog 4 294 barn från omkring 200 skolor runt landet. Den görs var fjärde år och ingår i en internationell skolbarns-studie som drivs av WHO (Health Behaviour in School-aged Children).

• Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 (pdf-fil,144 sidor).

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser