Dags införa vårdavdelningar bara för kvinnor

Larmrapporter om brister i beroendevården för flickor och kvinnor med dubbeldiagnoser oroar. Det behövs kvinnofrid, skyddsfunktioner och särskilda kvinnoavdelningar för vård och behandling, skriver Leena Haraké, kanslichef kvinnonätverket KSAN i Drugnews.

Senaste veckornas larmrapporter i medierna om utsatthet, missförhållanden och allvarliga brister i vården för flickor och kvinnor med psykisk ohälsa och missbruk är väldigt oroande. (Se bland annat SVT Uppdrag Gransknings reportage ”Vem kan rädda Sanne?”)

Hur är vårdmiljön och patientsäkerheten på en klinik där en mer eller mindre medvetslös kvinna liggandes på en brits kan bli våldtagen i flera minuter i korridoren utan att någon ser eller reagerar?

Med risk för att vara cynisk kan jag undra om vårdpersonalen läst och tagit till sig endast rubriken för Socialstyrelsens utbildningsmaterial från hösten 2011, Skylla sig själv? Om våld mot kvinnor i missbruk”.

Det utbildningsmaterial som Socialstyrelsen hade tagit fram ”vänder sig till personal inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, hälso- och sjukvården, ideella organisationer så som kvinnojourer och brottsofferjourer, ungdomsmottagningar, samt polis- och rättsväsende”. Vidare sades i rapporten att det ”inte är ovanligt att kvinnor i allmänhet anses få skylla sig själva då de blir utsatta för våld. Sådana attityder tycks vara särskilt vanliga när det gäller våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem.”

KSAN protesterade mot rubriken för utbildningsmaterialet och ansåg inte den vara värdig. Jag hade redan 2010 som ledamot i regeringens tidigare ANDT-råd skrivit att skam, skuldbeläggande och självförvållandeprincipen inte hör hemma i framtidens verksamma insatser för att minska antalet döda och skadade på grund av ANDT-relaterat våld.  En av de viktigaste beståndsdelarna till tidigare insatser med god kvalitet för att uppnå målet är ett värdigt bemötande av våldsutsatta missbrukande kvinnor.

Det måste ingå kvalitetssäkring av samhällets samlade insatser som planeras och innehåller viktiga skyddsfunktioner även för kvinnor med missbruksproblem.

Forskning visar att behandling av kvinnors missbruk inte kan tillgodoses inom ramen för traditionell behandling som utgår från mäns behov. Fördjupade kunskaper med utgångspunkt i kvinnligt missbruk kommer att bidra till utvecklingen av såväl förebyggande som behandlande insatser. För att insatserna ska kunna göra skillnad måste de brytas loss från nuvarande normer.

I det värdiga bemötandet ingår respekten för den starkaste rätten som även den mest utsatta gruppen kvinnor har, vilken är rätten till livet. Alla måste vara delaktiga i utvecklingen av det som behövs för att denna rättighet ska bli verklighet.

Hälso- och sjukvården har en ytterst viktig roll i detta arbete. Det ska inte vara möjligt att en kvinna som är sjuk och i akut behov av vård kan bli våldtagen på en vårdenhet.

Det är dags för vårdavdelningar för enbart kvinnor, inte minst inom beroendevården, som en skyddsfunktion.
Det är faktiskt år 2018.

Annonser