Sommaren var svår…

Flera utsatta kvinnor har inte fått hjälp i sommar – därför att vården rustat ner eller avdelningar stängts på grund av semester. I ett fall ledde det till att en kvinna avled. Flera nödrop kom till kvinnonätverket KSAN, skriver Leena Haraké.

Den varma sommaren har inte varit bara sol och bad. Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) har nåtts av flera nödrop under sommaren på grund av bristande stöd, skydd och insatser för flickor och kvinnor i missbruk, våldsutsatthet och med psykisk ohälsa.

Det hände att kommunens socialtjänst erbjöd placering på ett vandrarhem för en kvinna med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och behov av skydd och som knappt hade överlevt en vansinnesmisshandel utfört av en närstående.

Hon vågade inte gå dit och lämnades vind för våg och ”fick skylla sig själv”.

Så står det inte i lagen. Socialtjänstlagen reglerar faktiskt att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Placering av en våldsutsatt kvinna med stort skyddsbehov på ett vandrarhem är inte på något sätt rättssäker, jämlik eller jämställd åtgärd.

Den enskildes delaktighet, självbestämmande, integritet och rättssäkerhet är grundpelare i socialtjänstlagen. Dessa principer ligger till grund för den människosyn som alltjämt ska gälla inom socialtjänsten och lämnar ingen plats åt självförvållandeprincipen.

Där någonstans försvinner respekten för människors självbestämmanderätt och integritet…

Nödropen fortsätter.
Hur många har lämnats därhän av hälso- och sjukvården denna sommar? Unga självmordsbenägna kvinnor blev utskrivna på en fredag till ingenting, därför att avdelningen stängdes för semester. Detta släckte ett liv.
Vad kallas detta? Vårdskada? Nej, brist på vård, kanske t o m vållande till annans död.

Med vetskap om att en tredjedel av alla som tar sitt liv har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården, men betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att alla delar av hälso- och sjukvården har kompetens för att upptäcka självmordsbenägenhet.

En kvinna som redan är upptäckt och inlagd för självmordsrisk blir inte frisk bara för att avdelningen blir semesterstängd.

Socialstyrelsen skriver i sina råd att i vården av en patient med suicidrisk är det viktigt att det finns en hög kontinuitet. För att undvika brister i kontinuiteten är det viktigt att vårdkedjan bevaras så intakt som möjligt genom att ordinarie behandlare finns kvar. Det kan göras genom att man hänvisar till en kompletterande vårdinstans, inte bort från den som redan finns!

Semesterstängning av en avdelning och utskrivning i tomma intet följer inte den befintliga kunskapen om suicidprevention. Vård som inte kan anstå tar inte semester!

KSAN oroas av denna inhumana verklighet av nedrustad vård och stöd för flickor och kvinnor i behov av samhällets stöd och skydd. Den starkaste rätten alla har är rätten till liv. Låt det gälla även flickor och kvinnor!

 

av
LEENA HARAKÉ – kanslichef, KSAN

Annonser