Droger ökar i nian – alkohol ner i gymnasiet

[UPPDAT] Skolelevers alkoholkonsumtion är rekordlåg i landet – mest minskar det bland pojkar på gymnasiet. Narkotika ökar något bland 15-16-åringar i nian, men minskar bland gymnasiepojkar, enligt CAN:s nya skolundersökning.

Den preliminära undersökningen om elevers drogvanor släpptes i onsdags i Almedalen på Gotland.
– Överlag så är det totalt färre unga som använder alkohol och andra droger idag är tidigare, summerade Håkan Leifman, chef för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Samtidigt som det finns regionala skillnader, så har de minskat enligt Leifman.

Både alkohol, tobak och narkotika har minskat sedan millennieskiftet. För alkohol gäller det historiska låga nivåer – fler unga i niondeklassen dricker inte alls alkohol (i årets mätning hade 39 procent druckit), jämfört med över 80 procent för ett par decennier sedan.

Minskningen har planat ut något vad gäller alkohol senaste två åren. Men fortsätter minska rejält bland 17-åriga pojkar på gymnasiet årskurs 2.

– Både när det gäller hur mycket de dricker totalt, antal liter alkohol per år, och andelen som konsumerar mycket vid samma tillfälle så är nedgångarna störst bland pojkarna, berättade utredaren Anna Englund, som presenterade skolundersökningen i Visby.

När mätningarna började på gymnasiet 2004, så drack pojkarna 7,4 liter ren alkohol per år – i år är motsvarande siffra nere i 3 liter, en minskning med nära 60 procent. Gymnasieflickorna dricker i genomsnitt 2,4 liter alkohol per år.

Berusningsdrickande i nian är för första gången lika mellan tjejer och killar, vilket är första gången sedan mätningarna i den åldersgruppen började göras år 1971. Något som CAN avser följa upp, men tror att delvis kan förklaras av ändrade sociala mönster.

Även när det gäller tobak så fortsätter positiva trenden nedåt. Elva procent röker i nian (flickor 12, pojkar 9 proc.). Flickorna röker mer överlag, medan pojkarna på gymnasiet senaste fem åren nära halverat rökningen, ner till 19 procent. Däremot snusar nära var femte gymnasiepojke vilket håller uppe tobakskonsumtionen, (snusandet sjunkit bland elever i gymnasiet men oförändrat i nian).

För narkotika är elevernas svar omvända. Det är fler pojkar än flickor som prövat och så har det varit länge. På gymnasiet uppger 16 procent att de prövat narkotika någon gång (18 procent bland pojkar och 14 proc. bland flickor) – en minskning bland pojkarna senaste två åren.

Anna Englund, CAN. Foto: Drugnews

Men på högstadiet har andelen som använt narkotika ökat något, sju procent av eleverna svarade i år att de prövat (cannabis främst), pojkar 8 proc. och 6 proc. bland flickor.
– Det har pendlat mellan 5 och 10 procent bland grundskoleleverna senare år. Möjligt att ändrade attityder spelat in, en tidigare undersökning visar att fler unga anser att cannabis inte är så farligt, sa Anna Englund efteråt till Drugnews.

Samtidigt konstaterade en CAN-rapport i våras att tillgängligheten på cannabis har ökat i landet och är högre än på länge.

Användning av ”nätdroger” har minska sedan frågan först började ställas och var högst år 2014. Då hade fyra procent av gymnasieleverna prövat någon gång och två procent av de i nian – i år var det bara en procent.

En extra fråga har lagts till i år i skolundersökningar visar att högre andel av elever med ANT-erfarenhet känt sig nedstämda, deppiga eller nere flera gånger i veckan jämfört med övriga elever som upplevt det någon gång i veckan eller mer sällan.

Fredrik Berggren, SBU

KOMMENTARER/ Fredrik Berggren, ordförande för Sveriges Blåbandsungdom, om nya CAN-siffrorna:
– Jättepositivt för alkohol att det fortsatt att sjunka. Nu gäller det att hålla nivån och fokusera på att kommande generationer gör samma nyktra val.

Han oroas samtidigt över samband mellan hög användning av ANT och nedstämdhet. Och att högre andel i niondeklasserna prövat narkotika, om dock på låga nivåer.
– Vi måste bli bättre på föra ut kunskap om att cannabis är skadligt både för individen och samhället, säger han till Drugnews.

Anders Andersson

Anders Andersson, ordförande SLAN (Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor), om att alkoholen fortsätter minska bland unga:
– En käftsmäll till de som tror att alkohol alltid behövs på party för att unga ska socialiseras, säger han.
Om narkotika är han bekymmersam och anser att ANDT-strategin borde ha större fokus på drogproblemen, istället för allmän hälso- och livsstilsinriktning.

OM CAN:s drogvaneundersökning: Se diagram om resultaten. Enkäten har gjorts årligen bland elever i nionde klass sedan 1971 och från 2004 på gymnasiets årskurs 2. I år deltog cirka 5 300 elever i nian och 4 900 elever på gymnasiet. 350 skolor fick enkäten, bortfall på mellan 15-21 procent. Den slutliga rapporten kommer i december.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser