Kvinnor i missbruk inte jämställda andra

Kvinnor som befinner sig i missbruk är inte jämställda andra kvinnor i samhället. Det skriver Leena Haraké, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, på Internationella kvinnodagen.

När #metoo nu når de mest utsatta kvinnorna som lever i drogberoende och psykisk ohälsa aktualiseras frågan återigen om hur missbrukande flickor och kvinnor tvingas leva med samhället som förövare.

KSAN har sedan en lång tid tillbaka lyft de systematiskt kränkande attityderna och värderingarna som missbrukande flickor och kvinnor tvingas leva med. Förövare är inte bara före detta partners, de kan vara väktare, poliser samt vård- och behandlingspersonal som utsätter dem för sexuella övergrepp.

För missbrukande kvinnor finns inga skyddade zoner. De som andra kan lita på kan vara dessa kvinnors förövare.

Kvinnorna utsätts istället för ytterligare övergrepp som leder till fler trauman, något som ofta leder till ett ännu tyngre missbruk. Cirka 70 procent av missbrukande kvinnor är våldsutsatta dagligen. Många missbrukande kvinnor når inte ens 25 års ålder. Kvinnor som befinner sig i missbruk är inte jämställda andra kvinnor i samhället.

Vi har ett samhällsystem som osynliggör, trakasserar, sexualiserar och misshandlar kvinnor. Vad de missbrukande kvinnorna får höra är att de borde ha tänkt efter före, valt en annan partner eller så får de skylla sig själva om de inte vill bli placerade på härbärgen för missbrukande män.

Som ledamot i regeringens ANDT-råd skrev jag redan år 2010 att skam, skuldbeläggande och självförvållandeprincipen inte hör hemma i framtidens verksamma insatser för att minska antalet döda och skadade på grund av ANDT-relaterat våld.

En av de viktigaste beståndsdelarna till tidigare insatser med god kvalitet för att uppnå målet är ett värdigt bemötande av våldsutsatta missbrukande kvinnor.

Det måste ingå kvalitetssäkring av samhällets samlade insatser som planeras och innehåller viktiga skyddsfunktioner även för kvinnor med missbruksproblem. Forskning visar att behandling av kvinnors missbruk inte kan tillgodoses inom ramen för traditionell behandling som utgår från mäns behov. Fördjupade kunskaper med utgångspunkt i kvinnligt missbruk kommer att bidra till utvecklingen av såväl förebyggande som behandlande insatser. För att insatserna ska kunna göra skillnad måste de bryta sig loss från nuvarande normer.

I det värdiga bemötandet ingår respekten för den starkaste rätten som även den mest utsatta gruppen kvinnor har, vilken är rätten till livet.

Alla måste vara delaktiga i utvecklingen av det som behövs för att denna rättighet ska bli verklighet. Låt den internationella kvinnodagen idag vara den första dagen!

#intesjälvförvållat

 

av
LEENA HARAKÉ – kanslichef, KSAN

Annonser