Lagrådet dissar rökförbud vid entréer

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om rökförbud vid entréer till redan rökfria lokaler, på grund av avgränsningsproblem. Däremot har juristerna inga invändningar mot införa rökförbud även på uteserveringar.

Regeringen föreslog nyligen i sitt förslag till ny tobakslag (som Drugnews rapporterat) att bland annat utvidga rökförbud även till uteserveringar, hållplatser i kollektivtrafiken, idrottsplatser och lekplatser. Dessutom rökförbud vid entréer till rökfria lokaler och ”andra utrymmen som allmänheten har tillträde till”. Skärpningarna görs för att minska tobaksskador och förebygga att fler unga börjar röka.

Men lagrådet – består av jurister som granskar förslag till stora lagändringar – ser problem att avgränsa vissa rökfria områden utomhus och klargöra vem som är ansvarig att se till att förbudet följs, exempelvis vid allmän lekplats.

Särskilt knepigt kan det bli upprätthålla rökförbud vid entréer, exempelvis till barer och krogar. Den som bryter mot rökförbud riskerar inte straffpåföljd, förutom att avvisas, men den som äger eller disponerar utrymmet ansvar för att det följs, annars risk för vite.

Men på en trottoar eller gata utanför en servering, så är det ofta polis eller en markägare som ska sköta ordningen. På sådana platser där många människor samlas, ofta berusade, så kan det vara svårt att försöka upprätthålla ett förbud med otydliga gränser, resonerar juristerna.

”Med hänvisning till det anförda avstyrker Lagrådet förslaget till rökförbud vid entréer till lokaler och andra utrymmen i den utformning som förslaget nu har fått”, kommenterar Lagrådet i sitt yttrande, (pdf-fil, 14 sidor).

Lagrådet har i övrigt inga större invändningar mot lagförslagen, exempelvis rökförbudet på uteserveringar, utan bara mer redaktionella synpunkter.

En proposition väntas inom kort från regeringen, efter först väga in lagrådets synpunkter. En riksdagsdebatt är planerad till 15 maj om ny tobakslag. Om den antas, så föreslås lagen träda i kraft i januari 2019.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser