Vårdnadstvister ökar. BO: lyssna mer på barnen

I vårdnadskonflikter hamnar barnen lätt i kläm mellan stridande föräldrar. Barn och unga måste bli lyssnade till och tas på allvar när de signalerar att det inte står rätt till hemma, anser Barnombudsmannen. /FN:s Barnkonvention på gång bli svensk lag.

Varje år berörs över 50 000 minderåriga i landet när föräldrar separerar. I de flesta fall går det bra, men allt fler vårdnadstvister hamnar i domstol.

2006 ändrades lagen för att barnets bästa ska sättas mer i centrum och domstolar fick större möjlighet att döma till ensam vårdnad. Sedan dess har antalet vårdnadstvister nära fördubblats i landet. 2015 gick över 6 200 vårdnadsprocesser till domstol därför att föräldrar inte kunde enas om barnen.

Men i känsliga vårdnadskonflikter upplever flera att myndigheter ofta tar mer hänsyn till de vuxnas intressen än barnens. Detta trots att barnets bästa ska stå i förrummet.

Per-Olof Svensson i samtal med Martina Blombergsson, utredare på BO. Foto: Drugnews

– Vi måste lyssna till barnen och ta dem på allvar när de signalerar att det inte är bra hemma. Och professionella som möter barnen måste ha kunskap om barns rättigheter, barn specifika behov och hur man samtalar med barn, sade Martina Blombergsson, utredare på Barnombudsmannen.

Hon medverkade i Almedalen i Soberian i somras under temat ”Vad kan göras för att stärka barns rätt att slippa träffa missbrukande föräldrar”, under ett samtal som Blå bandets Per-Olof Svensson ledde.

Om föräldrar inte kan komma överens vid skilsmässa om vårdnaden kring barnen ska socialtjänsten försöka medla. Men i allt fler fall blir det familjerätten som måste avgöra – detta utifrån olika uppgifter, inlagor och en utredning som socialutredare gör, som även ska tala med de minderåriga unga.

Martina Blombergsson underströk att det är viktigt att barnen då får komma till tals om sin önskan och ge sin bild – och att det sker under trygga förhållanden.
– Återkommande i barnens berättelser är vikten av att få en relation till den man ska prata med för att våga och vilja prata. Exempelvis kan det vid ett första möte vara svårt att berätta om våld i hemmet, psykisk ohälsa och missbruk.

Och förälderns rätt att träffa sitt barn väger ofta tyngre än barnets behov. Efter ett beslut om delad vårdnad kan barn tvingas träffa en förälder även om det inte vill, annars kan den andra föräldern anklagas för ”umgängessabotage”.

Långa vårdnadstvister – där föräldrar drar fram negativa uppgifter om varandra – stressar och påverkar också barnen negativt. Särskilt om våld och hot förekommit i familjen.

Barnombudsmannen har under flera år lyssnat till barn och unga som genomgått tvist om vårdnad, boende och umgänge. Syftet har varit att ta reda på hur samhällets stöd har sett ut och vad som kan förbättras.

Martina Blombergsson. Foto: Drugnews

– Barn och unga berättar för oss hur viktigt det är att vara delaktig, att bli lyssnad till och tagen på allvar. Det finns en oro för att det man berättar förvrängs och barn vittnar om att ord omformulerats i utredningen. Ett tips från barnen själva är att familjerättsutredaren efter att ha intervjuat barnen återkommer och stämmer av om de uppfattat barnet rätt innan de dokumenterar, sade Martina Blombergsson.

Barnombudsmannen anser att barn och unga i bland annat vårdnadstvister ska ges en egen företrädare med uppdrag att fungera som garant för barnets rätt att komma till tals.

Martina Blombergsson på BO betonade vikten av att barn görs delaktiga på ett sätt som är tryggt för barnet i de utredningar som görs.

Samma dags som seminariet hölls i Almedalen meddelade regeringen att en lagrådsremiss om hur FN:s barnkonvention ska bli svensk lag ska lämnas till riksdagen.

• Drugnews: hur skulle det påverka barnens ställning, tror du?
– Vi är jättepositiva till det. När barnkonventionen blir lag kommer luckor i lagstiftningen att kunna identifieras och åtgärdas och professionella kommer få bättre kunskap om barnets rättigheter, svarade Martina Blombergsson.

Men justitieombudsmannen och domstolar har i remissvar varnat för att det kan bli svårt att implementera barnkonventionen i rätternas bedömningar.

• Fotnot: • Barnombudsmannen inrättades 1993, är en statlig myndighet som ska informera, bevaka och driva frågor om barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. Och bevaka hur dessa följs i samhället. Kan inte ägna sig åt enskilda fall. Senaste BO Fredrik Malmberg slutade i somras, ersatts tillfälligt av vikarierande Anita Wickström.

Barnkonventionen

Sveriges riksdag ratificerade FN:s Barnkonventionen år 1990 och förbinder sig att följa den.

Innehåller bl. a artiklar om alla barns lika värde och rättigheter (artikel 2), sätta barnets bästa i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (art 3), barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvar för barnets uppfostran, utveckling och dess rättigheter (5).

Rätt till liv, överlevnad och utveckling (6), ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa, rätt träffa dem regelbundet (9). Rätt att återförenas med sin familj om den splittrats. Familjeansökningar att återförenas över statsgränser ska behandlas positivt, humant och snabbt (10).

Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som berör barnet (art 12). Varje barn har rätt att skyddas mot droger (art 33).
Konventionen lättläst via Unicef.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser