Ungas drogvanor sjunker inte längre

Under flera år har användande av alkohol och tobak stadigt minskat bland skolelever. Men i år har nedgången i princip avstannat. För narkotika är trenden ganska oförändrad, enligt CAN:s skolenkäter.

Vad gäller alkohol och tobak – som minskat kraftigt i flera år sedan millennieskiftet – har i år den minskningen avstannat.
– Om det är tillfälligt stopp i en fortsatt nedgång eller indikerar nya trender är för tidigt att säga. Det borde finnas utrymme för ytterligare minskningar, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Han presenterade i tisdags i Almedalen i Soberian färska preliminära resultat från de skolundersökningar som gjort under våren. Flera tusen elever i nionde klass och andra årskursen på gymnasiet har fått svara på cirka 200 frågor om vanor och attityder kring alkohol, narkotika, tobak och doping.

Alkoholkonsumtionen har sjunkit senare år till historiskt låg nivå för 15-16-åriga eleverna i nian – 40 procent (samma som ifjol) svarade att de druckit alkohol senaste året, jämfört med över 80 procent på 1970-talet då mätningarna startade.

Volymen de dricker har sjunkit till 1,2 liter ren alkohol på årsbasis, vilket är två tredjedelar mindre än början av 2000-talet. De 17-åriga gymnasieeleverna uppger att de druckit cirka 3,1 liter ren alkohol, vilket är en halvering under samma period.

Var fjärde elev i gymnasiet och åtta procent av grundskoleeleverna i nian uppger att de intensivkonsumerat alkohol minst en gång senaste månaden (25 cl sprit eller motsvarande vid samma tillfälle).

– De unga idag är dryckesmässigt en torrare generation och mer återhållsamma. Det är troligt att de tar med sig de vanorna med sig i livet. Det vore spännande tanke om de äldre tog mer intryck av de unga, säger Ulf Guttormsson.

På tobakssidan så har det också varit en nedgång senare år, men som står stilla i år och hamnar på samma nivå som ifjol. Tio procent i nian och 24 procent i gymnasiet uppger att de röker (flickor något mer). Dagliga användare av tobak (inklusive snus), är sex procent i nian och 14 procent på gymnasiet. Och är därmed högre än befolkningen generellt.

– Det är oroande att rökning inte minskar mer bland unga. Det är ju känt att det ställer till mest skador när det gäller i förlust av friska levnadsår, säger Guttormsson.

För narkotika har trenden varit ganska oförändrad under 2000-talet, möjligen med någon uppgång bland pojkar i gymnasiet. Bland elever nian uppger sex procent (pojkar 7 procent, flickor 5) att de någon gång provat illegala droger. På gymnasiet har 17 prövat, vara 20 procent pojkar och 14 procent flickor.
Vilket är i princip lika som ifjol.

Vad gäller cannabis, – marijuana är idag vanligare än hasch – så visar svaren att en procent i nian rökt 20 gånger eller mer och på gymnasiet har tre procent rökt så mycket. Nätdroger (spice, rc, nya psykoaktiva substanser mm) har bara en procent använt bland grundskoleeleverna och två procent på gymnasiet.

– Den kraftiga nedgången av alkohol senare år bland unga har alltså inte ersatts av cannabis och inte heller av nätdroger. Summorna av alla laster är alltså inte lika, slår Ulf Guttormsson fast.

I det ljuset tycker han att de politiska ungdomsförbund som vill legalisera av cannabis är dåligt tajmade med läget på hemmaplan, där en klar majoritet av svensk ungdomar inte vill luckra upp drogpolitiken, enligt tidigare CAN-enkät. Förbunden är kanske mer inspirerade av legaliseringsutveckling i Nordamerika, tror han.

När det gäller doping, så verkar det inte vara ett större problem – färre än en procent av skoleleverna i undersökningen har prövat och sällan fortsatt.

Forskarna vet inte säkert orsaken till att ungdomar senare år verkar ha en sundare alkohol- och drogvanor än tidigare generationer. Men Guttormsson nämner möjliga förklaringar som striktare föräldrar som inte köper ut och bjuder på alkohol i kombination med ”förlängd barndom” att bo hemma längre, ökad skärmtid (umgås mer via sociala medier), ökat hälsomedvetande och kanske förebyggande lokala kampanjer mot langning etc. Det finns även en global trend bland ungdomar som väljer bort eller minska alkoholens roll.

Frågan är alltså om minskad konsumtion av droger fortsätter framöver igen, efter ett tillfälligt hack. CAN menar att det finns utrymme för det, exempelvis i Skellefteå dricker betydligt färre elever i nian alkohol, knappt var fjärde jämfört med 40 procent i riket.

 

Fredrik Berggren, SBU

Vad tror då unga själva. Är en nollvision möjligt bland unga och alkohol?
– Det är nog en utopi, men det finns mer att göra. Bra med små steg och att det fortsätter gå åt rätt håll, alltså att färre unga dricker. Men det är viktigt att tala om för allmänheten att narkotika inte ersätter minskad alkoholkonsumtion, säger Fredrik Berggren, ordförande för Sveriges Blåbandsungdom, till Drugnews.

•Fotnot: Skolenkäter ungas drogvanor i Sverige har gjorts sedan 1971. Frågorna har modifierats något under åren. I år erbjöds över 6100 elever i nian och 4700 elever på gymnasiet landet runt att svara på enkäten, av de utvalda klasserna deltog 84 respektive 82 procent. Slutliga rapporten kommer i december i år. CAN planerar att i framtiden att insamling av svaren ska göras via webben.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser