Unga män mer kritiska till fylla

Svenskar har överlag fått en mer tillåtande syn på berusningsdrickande, män såväl som kvinnor. Men en grupp som går mot strömmen är unga män 16-29 år som blivit mer restriktiva, visar IQ:s årliga Alkoholindex.

I en ny rapport (pdf-fil, 12 sidor) från IQ – ett dotterbolag till Systembolaget – redovisas en webbenkät gjord av Novus bland 2 210 personer, från 16 år och äldre, svar på nio attitydfrågor till alkohol. Detta s.k. Alkoholindex har gjorts årligen sedan 2010.

Från att tidigare varit mer restriktiva, så har svenskar i de flesta åldersgrupper blivit mer tillåtande till alkohol.

Juan-Pablo Roa, IQ-initiativet. Foto: Drugnews

– Det är oroande, vi vet att attityder till alkohol är kopplade till konsumtion och vanor. En mer tillåtande syn på berusnings-drickande leder till ökad konsumtion och negativa konsekvenser för såväl enskilda personer som för samhället i stort, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ, till Drugnews.

Tillgängligheten har ökat på alkohol med ökade serveringstillstånd. Alkoholreklam ökar kraftigt och ett glas vin i veckan, ”afterwork” och liberalare alkoholnormer breder ut sig. Förklaringar som kan leda till ökat drickande, enligt Roa.

Även om män överlag har mer tillåtande syn på alkohol, så uppvisar särskilt kvinnor åldrarna 45-59 den största förändringen i enkäten till mer liberal syn i årets mätning. Även i andra undersökningar, såsom Socialstyrelsens hälsorapport förra veckan, framgår att fler kvinnor tar med sig sina liberala alkoholvanor upp i åren och som pensionärer i ökad grad drabbas av alkoholrelaterade skador och dödsfall.

Men det finns samtidigt en motsatt utveckling. Fler ungdomar har senare år ett alltmer återhållsamt synsätt på berusningsdrickande, att bli fulla på privata fester, inte minnas dagen efter hur mycket de drack, och många ogillar att öl och vin serveras på idrottsarrangemang.

Särskilt har unga män (16-29 år) svängt i senaste mätningen till att vara mindre tillåtande till alkohol. Killarna tre enheter mer restriktiva jämfört med året före, medan flickor i samma ålder svarar 3,5 enheter mer tillåtande.

– Superpositiv förändring att unga killar blivit mindre tillåtande. De är fortfarande näst mest liberala, bara gruppen män 30-44 år har mer alkoholtillåtande attityder, säger Roa.

Några självklara orsaker till förändringen har han inte, men tror att olika insatser att minska tillgången för unga som att färre föräldrar köper ut och bjuder på alkohol hemma. Men även en internationell hälso- och kosttrend och att unga spelar och umgås mer på sociala medier där berusning blir hinder.

• Drugnews: Men varför har unga kvinnor samtidigt tvärsom blivit något mer tillåtande till alkohol?
– De har nog allmänt närmat sig männen och könsskillnader är mindre idag. Inte lika tabubelagt för tjejer att dricka alkohol, i grunden ju något positivt att jämställdhet har ökat, svarar Juan-Pablo Roa.

Han tycker det är viktigt att stötta de förebyggande insatser som gjort unga mer restriktiva till alkohol och andra droger. Han tror inte att flickor är svårare att nå med sådan information.

– Det behövs nog målgruppsanpassade preventionsinsatser, mer utifrån olika intressen och mindre efter kön, säger han.

Flera medier uppmärksammar trenden med ungas mer kritiska syn på berusningsdrickande. Samtidigt som mormorsgenerationen tar med sig dryckesvanor upp i åren, så väljer allt fler unga och unga vuxna nyktrare liv.

– Det finns en ungdomstrend att det helt enkelt inte är inne att dricka alkohol. Det kanske är förknippat med en osund levnadsstil på olika sätt, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, till Svenska Dagbladet.

Även förbluffade forskarkollegor han möter i Europa ser liknande nyktra trender, även om nordiska länder är något före.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har ända sedan 1970-talets början följt skolelevers drogvanor. Då var det över 80 procent av elever i nionde grundskoleklasserna som druckit alkohol, numer är det kring 40 procent. Och den minskade alkoholkonsumtionen bland unga har de inte ersatt med andra droger. De få som dricker mycket alkohol, röker oftare även cannabis, istället för antingen eller, enligt Leifman.

Juan-Pablo Roa på IQ befarar att vi får se en negativ vändning vad gäller ungas trender vad gäller alkohol framöver. Alkoholnormen är stark och i sociala medier blommar en förskönande bild av att dricka.

– Vi får inte slå oss till ro, utan fortsätta med förebyggande insatser. Även om ”bara” 40 procent i nian dricker alkohol numer, så får vi inte vara nöjda. Det borde vara 0 procent!, säger Roa till Drugnews.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser