Få lärarstudenter utbildas om missbruk

Sju av tio studenter på grundskollärar-programmet årskurs 4-6 får inte någon utbildning alls om barn i familjer med missbruk, visar en undersökning. Detta trots att skolan är viktig för tidigt upptäcka barn som far illa.

Det är Centralförbundet för Alkohol och narkotikaupplysning (CAN) som på uppdrag av IOGT-NTO:s Juniorförbund gjort undersökningen som presenterades i torsdags som del i uppmärksamhetsveckan om barn och unga i familjer med missbruk.

Den visar bland annat att 72 procent av lärarstudenter som deltagit i enkäten uppgav att barn i missbruksmiljöer inte alls berörts under utbildningen. För de fåtal studenter som fått undervisning har den främst handlat om vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om barn far illa, inte hur man identifierar barnen.

Och intervjuer med programansvariga på några lärarhögskolor visade att missbruk inte prioriteras när utbildningarna utformas.

Mona Örjes, Junis

– Att lärarutbildningarna förbättras är helt livsavgörande för de här barnen! Alla blivande pedagoger måste i sin grundutbildning få god kunskap om hur problem i familjen, exempelvis missbruk, påverkar barn samt vad skolan kan göra för att stödja barnet, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

Även om studien är liten och bortfallet stort, (bara 118 lärarstudenter av 381 tillfrågade svarade) och bara programansvariga vid elva av landets 20 grundskollärareutbildningar nåddes, så pekar den på liten insikt om missbruksfrågor.
En intervjuad lärarstudent sammanfattar läget: ”extremt viktigt, men nästintill obefintligt”.

Uppåt vart femte barn lever med förälder som har riskbruk av alkohol eller andra droger. För de barnen är risken att inte få fullständiga betyg från grundskolan flera gånger högre än hos andra. Skolan har samtidigt ett uppdrag att försöka uppväga skillnader för elevers förutsättningar att klara utbildningen.

En årlig kartläggning av Junis om kommuner visar att allt fler kan erbjuda stödgrupper för barn i missbruksmiljöer, men att mycket få nås (ett par procent). En studie av STAD 2010 visade att 60 procent av 500 slumputvalda skolor inte hade någon policy om hur lärare skulle agera om barn med missbrukande föräldrar identifierades.

Junis kräver nu att alla blivande pedagoger i sin grundutbildning får god kunskap om hur problem i familjer kan påverka barn och vad skolan kan göra för stötta barnet.

– Vi måste hjälpa fler barn att må bra. Och det första steget är att förbättra lärarutbildningarna vad gäller barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa, säger Mona Örjes på Junis.

• Studien ”Att upptäcka barn i missbruksmiljö” är författad av Martina Zetterqvist och kan nås här (19 sidor).

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser