”Starta socialmedicinska team i utsatta områden”

Det räcker inte med stärkta polisresurser. Inrätta socialmedicinska team i utsatta bostadsområden och för utsatta grupper för att förebygga dålig hälsa och komma åt bakomliggande sociala och medicinska problem. Det föreslår förre socialläkaren Jan Halldin.

Det räcker inte med mer polisresurser i utsatta områden för att komma till rätta med skjutningar, bilbränder och annan kriminalitet. Många invånare där har problem med ekonomi, dålig hälsa och uppsöker inte vården. För att nå ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser, skriver han i på DN Debatt.

Han tycker att tidigare systemet med socialläkarmottagningar som från mitten av 1940-talet och framåt främst inrättades i några storstadskommuner kan vara förebilder. Halldin arbetade länge som först psykiatriker och senare nära 15 år som socialläkare i först Sollentuna och senare Sundbybergs kommun.

Jan Halldin

Mina nära femton år som socialläkare var kanske det mest meningsfulla och omväxlande arbete jag haft under mitt yrkesverksamma liv som läkare. Jag har fortfarande en känsla av att vårt socialläkarteam ibland på ett positivt sätt kunde påverka både den medicinska och sociala situationen hos enskilda klienter och familjer vilket inte alltid är möjligt inom vården i övrigt”, skriver han.

Teamet med läkare, sjuksköterskor, psykologer och fältgrupp med socialassistenter gjorde hembesök, lärde känna området och dess invånare. De arbetade nära socialtjänst, polis, andra myndigheter och frivilligorganisationer. Hjälpte människor med allvarliga psykiska problem eller missbruk, och när misstankar om barn som for illa. Bedrev alkoholpoliklinisk verksamhet med mera.

Systemet med socialläkare avvecklades successivt från 1982 och skulle ersättas med primärvård. Men det har försvårats efter marknadsorientering med vårdval och privatiseringar, anser han.

Jan Halldin anser att socialmedicinska team bör upprättas för att bättre integrera och nå utsatta områden med olika invandrargrupper och även arbeta med utsatta grupper som hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka och ensamma äldre. Fältgrupper som arbetar främst kvällstid behövs i områden med hög kriminalitet och drogproblem och ska samarbeta med bl. a. polisen, enligt Halldin.

Han säger till Drugnews att samverkan saknas idag och att ”det var blev ett misslyckande att avveckla systemet med socialläkare”. Och primärvården har inte kunnat fylla det tomrummet.

– Det är ibland viktigt att läkare arbetar ute bland människor för att i verkligheten lära känna deras sociala miljö. Socialmedicin har blivit ett mer teoretiskt ämne idag, säger han till Drugnews.

Jan Halldin medverkade i P4 Stockholm i ämnet måndag eftermiddag.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser