Svenska unga drogar nära minst i Europa

Tobaksrökning och alkohol minskar bland 16-åriga skolungdomar i Europa. Men oro för nya syntetiska droger och cannabis på fortsatt hög nivå i flera länder, visar stora drogenkäten ESPAD. Svenska tonåringar ligger bra till överlag jämfört med kompisar på kontinenten.

Espad-rapporten 2015 (European School Survey project on Alcohol and Other Drugs) är den sjätte i ordningen sedan den första 1995. I nya Europastudien har över 96 000 tonåringar  i 35 länder deltagit och svarade ifjol på över 200 frågor om sina drogvanor och attityder.

– Studien är intressant då vi nu har tidsserier på tjugo år i flera länder och kan se tydligare trender. Sverige är föregångare i exempelvis utveckling om alkohol och rökning som minskat länge här bland 16-åriga skolelever. Nu följer flera europeiska länder efter.

– Däremot sticker Sverige ut genom att flickorna här röker och dricker mer än pojkarna. Det ser man inte ofta på kontinenten, säger Ulf Guttormsson, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och medförfattare i Espad-studien, till Drugnews.

Det är alltså skillnader bland de ungas vanor i Europa, men rökning och alkohol minskar i flera länder. Berusningsdrickande ligger dock kvar på lika höga nivå som i första studien 1995, var tredje tonåring (35 proc.) hade druckit sig berusad senaste månaden. I Sverige avstår numer över häften av unga helt från alkohol, enligt enkäter. Men även här är berusningsdrickande utbrett – bara i Danmark och Estland hade unga druckit mer vid senaste dryckestillfället. Och, som sagt, det är bara i Sverige som flickor dricker mer än pojkar.

d665-espad2015-alco30days
Graf om alkoholbruk senaste månaden bland 16-åringar i Europa. Ur Espad 2015

I Danmark minskar rökning, medan fortfarande tre av fyra (73 proc.) har druckit alkohol senaste månaden – högst i hela Europa, (EU-snittet 48 proc.). Samtidigt har cannabisanvändning halverats bland danska 16-åringar (12 procent uppger sig någon gång prövat drogen), jämfört med studien 1999 då 24 procent hade testat.

Ulf Guttormsson, CAN
Ulf Guttormsson, CAN

– Det är nästan tvärt-om utvecklingen i Sverige, här har rökning och alkohol minskat kraftigt, medan cannabis ligger på ungefär en stabil låg nivå. Svårt att förklara danska trenden, men är intressant, säger Ulf Guttormsson.

Ett nordiskt land som dramatiskt minskat drickande och rökning är Island. Hela 56 procent av tonåringarna hade druckit senaste månaden för 20 år sedan till bara 9 procent senaste Espad-enkäten. Rökning hade minskat från 32 procent till 6 procent samma period bland isländska skolungdomar.

Spikrakt ner alltså. Det kanske delvis kan förklaras av bättre föräldrakontroll eller andra preventionsinsatser. Island har tagit fram en framgångsrik förebyggarmodell.

Över hälften av tonåringarna i Europastudien 2015 (54 procent) uppger att de aldrig rökt, (varierar 34 – 84 procent i länderna), medan bara var femte hade rökt senaste månaden (6 – 37 procent, Sverige 13 procent).

Trots striktare tobaksregler och åldersgränser i de flesta länder i Europa, så uppger över 60 procent av de unga att de relativt enkelt kan få tag i tobak om de vill. Och om alkohol, så svarade tre av fyra av de 16-åriga eleverna (78 procent) att de lätt kan få tag i alkohol.

Vad gäller ungas narkotikaerfarenhet så är den stabil, men på hög nivå, bland tonåringar i Europa. De som prövat någon gång ökade fram till 2003, men har sedan börjat minska. Men tio deltagarländer rapporterar i senaste undersökningen att fler än var fjärde ung prövat en illegal drog någon gång, (EU-snittet 18 procent).

Vanligast drog är cannabis. Omkring 30 procent av de tillfrågade skoleleverna anser att det är enkelt att få tag i cannabis i Europa. 2015 svarade i snitt 16 procent att de använt den minst en gång och 7 procent att de rökt drogen senaste månaden.

Indikatorer för Sverige. Ur Espad-studien 2015
Indikatorer för Sverige. Ur Espad-studien 2015

Skillnader är stora mellan länderna, i Tjeckien har 37 procent av tonåringar rökt cannabis, (ner från hela 45 procent år 2007). Långt ner på den listan ligger Sverige (pojkar 7, flickor 6 proc.), Norge, Färöarna (7 procent), lägst Makedonien (5 proc.) och Moldavien (4 proc.).

– Sverige har alltså låg prevalens av cannabis bland tonåringar jämfört med de flesta länder i Europa. Vi kan samtidigt se mer tillåtande attityder. Men det är ingen naturlag att de som prövat fortsätter och fastnar i beroende. Inte alls, säger Ulf Guttormsson.

Till senaste enkäten har även nya frågor tillfogats. Bland annat om nya psykoaktiva substanser  (NPS, ”nätdroger”), nära varje vecka upptäcks nya syntetiska preparat i Europa. De kan ofta beställas via datorn hemma och där ligger inte Sverige lika bra till. Fyra procent av de svenska tonåringarna svarade att de prövat nätdroger, vilket är på Europa-snittet.

De nya drogerna oroar Espads rapportförfattare:
– Att så många unga riskerar hälsan och prövar helt okända substanser som kan skada dem är mycket oroande, säger Guttormsson.

• Drugnews: Att Sverige överlag ligger lågt i drogprevalens bland unga, men högt i EU vad gäller narkotikadödlighet – hur hänger det ihop?
– Espad-studien har hög kvalitet – lika frågor ställs till alla deltagarna och kan jämföras med data under två decennier nu. Men statistik om narkotikadöda samlas in på olika sätt med skilda metoder i EU-länderna och går inte rättvist jämföra egentligen, svarar Ulf Guttormsson.

Vad gäller missbruk av lugnande medel och läkemedel utan recept, så förekommer det något mer bland svenska tonåringar än Europasnittet, (7 procent bland svenska unga jämfört med 6 procent i medelsnitt).

Även frågor om internetanvändande, online-spelande med mera har lagts till i senaste enkäten. Mer pojkar som spelar om pengar, medan flickor mer är aktiva på sociala medier.

– Uppgifter om ungas skärmtid och spelberoende kan kanske framöver användas av forskare för att undersöka relation till droger. Spelberoende och droger triggar ju samma receptorer i hjärnan, säger Ulf Guttormsson på CAN.

Fotnot 1: Flera länder såsom Tyskland, Ryssland och Storbritannien är inte med i senaste Espad-studien. För Spanien har nationell studie använts för jämförelse, även data för skolungdomar i USA finns med.
•Fotnot 2: CAN har tidigare år varit koordinator för Espad-studien, som nu tagits över av EU:s narkotikacenter EMCDDA i Lissabon. CAN fortsatt hjälpa till med databaser, tabeller etc. och har flera medförfattare till rapporten. Senare i veckan ska CAN ordna ett seminarie om situationen bland svenska skolelevers drogvanor utifrån Espad-rapporten.

Användning av cannabis. Ur Espad 2015

Annonser