Alkohol drabbar omgivningen olika

I en jämförande studie mellan fem nordiska länder och Skottland över hur alkohol drabbar omgivningen blev resultaten mycket olika. Men kvinnor och yngre påverkas mest negativt i alla länder.

Invånare i åldrarna 18-69 år i de olika länderna har intervjuats via telefon eller direkt om bland annat sina alkoholvanor och negativa konsekvenserna av närståendes drickande (ex bråk, hot eller olust). I Sverige har över 12 600 personer intervjuats, i övriga länder färre, mellan 800 – 2 500 invånare i respektive land.

Högst andel som upplevt obehag av anhöriga och vänners drickande angav deltagare i Finland och Island (28 procent senaste året), följt av Norge 24 procent, Danmark 19 procent, Sverige 17 procent och Skottland 14 procent.

Högst alkoholkonsumtion hade Skottland, Finland och Danmark, de andra lägre, (Sverige drygt 9 liter ren sprit per invånare). Intervjuerna gjordes mellan 2008 och 2013 och studien publiceras nu.

Mats Ramstedt, CAN
Mats Ramstedt, CAN

– Lite förvånande resultat. Man skulle tro att i länder med högre konsumtion och mer berusningsdrickande, så drabbas fler av negativa konsekvenser. Det kan vara så att toleransen för konsekvenser är större där, eller kopplas inte alltid till alkohol. Men vi vet inte säkert, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol och narkotikaforskning, till Drugnews.

Även hur alkoholpolitiken ser ut och om det finns monopol kan inverka på resultaten, tror Ramstedt. (Monopol finns i alla deltagande länder, utom i Danmark och Skottland).

I studien har forskare från de sex länderna deltagit, samordnare har varit Nordens Välfärdscenter. Forskarna har velat belysa omgivningens påverkan av personers drickande.

– Det är viktigt få med den dimensionen när alkoholproblem belyses, inte bara skador och risker för den som dricker, säger Mats Ramstedt.

I en stor svensk studie har CAN tidigare visat att över en miljon svenskar påverkas negativt av andras drickande.
Kvinnor och yngre påverkas mer negativt och uppger oftare att partner och familjemedlemmars drickande som problem. Medan män mer uppger negativa konsekvenser av vänners och arbetskamraters drickande.

Forskarna hoppas nu att metoden att väga in problemdrickande för omgivningen ska börja användas mer vid jämförande studier. Exempelvis i en kommande stor EU-studie (RARHA) om alkoholsituationen i 20 länder i slutet av året.

• Studien ”Harm Experienced from the Heavy Drinking of Family and Friends in the General Population: A Comparative Study of Six Northern European Countries” publiceras i tidskriften Substance Abuse: research and Treatment (pdf-fil, 12 sidor).

Annonser