Cannabis kan varaktigt skada närminne

0-aniweed5.gifLAUSANNE En stor långtidsstudie har funnit samband mellan användande av cannabis under längre tid och risk för permanent sämre korttidsminne i medelåldern.

Studien publiceras i veckan i medicintidskriften Jama Internal Medicine och slår fast det många har misstänkt länge och tidigare studier delvis visat. Att den som röker mycket marijuana under en lång tid riskerar få sämre kognitiva funktioner, i det här fallet närminnet.

Forskare från bland annat Lausanne i Schweiz gick igenom data över nära 3 400 amerikaners cannabisvanor under en 25-årsperiod, från när de var unga vuxna till medelåldern. I slutet av perioden gjordes en serie tester för at mäta den kognitiva förmågan – minne, fokusering, snabbhet och beslutsförmåga med mera.

Forskarna fann att de som använt marijuana dagligen under lång tid – fem år eller mer – löpte större risk få nedsatt verbalt minne i medåldern, jämfört med de som inte använt drogen alls eller bara lite grann, rapporterar flera medier, exempelvis Independent. Sambandet kvarstod även när hänsyn tagits till andra faktorer som användande av tobak, alkohol och andra droger, men även depression, fysisk aktivitet, demografi, utbildning och ålder etc.

I början an 1980-talet när deltagarna i studien var 18 till 30 år, uppgav över 80 procent att de använt cannabis, men knappt 12 procent av dem (392 personer) fortsatte röka drogen senare i livet.

För varje femårsperiod så hade förmågan för hälften av dem som rökte mycket och ofta att komma ihåg ord på en 15-ordslista minskat med ett ord.
”Vi hade inte väntat att hitta ett så tydligt samband med verbalt minne vid kronisk exponering av marijuana”, särskilt sedan hänsyn tagits till andra faktorer, uppger studiens huvudförfattare professor Reto Auer vid universitetet i Lausanne, till Reuters.

Förhållande orsak och verkan (kausalitet) kan inte säkert kan avgöras och uppgifter om drogvanor bygger på självrapportering av deltagarna, (och inte mätt förändringar i hjärnans struktur, vilket i princip inga studier gjort vid upprepade tillfällen över tid).
Men sambandet mellan nedgång i närminnet – ett potentiellt permanent sådant – och mycket cannabisanvändning finns där och bör inte uteslutas, enligt forskarna.

I en kommentar till resultaten, så konstaterar forskarna att personer som använder cannabis ibland i 20-årsåldern och sedan slutar (vilket de flesta gör), löper liten risk att utveckla någon kognitiv svikt.

Men med tanke på att fler riskerar utsättas för cannabis, särskilt i de delstater i USA som numer tillåter drogen av medicinsk skäl eller nöjesanvändning bland vuxna, så är det viktigt att studiens rön blir kända.

– Cannabis är en drog och – liksom alla droger – kan den skada användare när den används på visst sätt, mejlar den kände drogforskaren Wayne Hall från Australien, som medverkar i kommentarsdelen till den aktuella studien, till Reuters.

• Fotnot: Studien Association Between Lifetime Marijuana Use and Cognitive Function in Middle Age” publiceras i Jama Internal Medicine.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser