Unga dricker mindre i hela landet

Skolungdomar dricker, röker och knarkar mindre än tidigare, enligt CAN:s nya rapport. Det framgår även att unga i Skåne har mest erfarenhet av alkohol och cigaretter.

Alkoholkonsumtionen är historiskt låg bland elever i nian och årskurs 2 på gymnasiet, som Drugnews rapporterar tidigare. Den har sjunkit sedan början av 2000-talet, visar de regelbundna enkäter som görs sedan över 40 år bland skolelever.

I år svarade 40 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i nian att de druckit alkohol senaste året. Motsvarande för gymnasiet var 73 respektive 76 procent, fler flickor är alltså alkoholkonsumenter. Totalt dricker alltså under hälften av unga i 9:an alkohol, på 1970-talet drack cirka 90 procent av niondeklassarna.

Även rökning och narkotikaerfarenhet minskar. Bland 15-16-åriga högstadieelever svarade 8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna att de prövat narkotika någon gång, vanligast cannabis. På gymnasiet hade 17 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna prövat.

Anna Englund, utredare på CAN
Anna Englund, utredare på CAN

Varför unga dissar alkohol och andra droger är inte helt klart. Nya hälsotrender och mer tid framför datorn kan ha betydelse.
– Unga har annat sätt att umgås på numer, där alkohol inte har samma plats som tidigare. Dessutom har föräldrar blivit mer restriktiva med att bjuda, vilket nog också kan inverka, säger Anna Englund, utredare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, till Drugnews.

I nya rapporten Skolelevers drogvanor 2015 (pdf-fil, 114 sidor) framgår att minskning av ungas alkoholkonsumtion gäller hela landet. Det finns regionala avvikelser – fler unga i Skåne har druckit alkohol och rökt tobak senaste året. Och något fler unga i Stockholmsområdet har prövat narkotika.
– Vad gäller Skåne så är nog tillgången på alkohol högre där bland unga, säger Anna Englund.

I tabellen över elever i 9:ans drogvanor i sex regioner i Sverige har genomsnittsvärden använts av skolenkäter för 2014/2015 för att få tillräckligt antal respondenter.

Källa: CAN 2015
Källa: CAN 2015

I nya CAN-rapporten så har även frågor om användning av receptbelagda läkemedel utan läkarordination lagts till. Sex procent av niondeklassarna och 8 procent av gymnasieeleveri årskurs 2 hade prövat det. Även erfarenhet av viktminskningspreparat är ny fråga, 2 procent i nian och 4 procent på gymnasiet svarade att de använt sådana.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser