Skola kritiseras för drogtester

Skolinspektionen kritiserar skarpt en gymnasieskola i Vetlanda för att felaktigt drogtesta och stänga av elever. Men tvingas ändra beslutet på en punkt om behörighet då man hänvisat till äldre ej gällande lag. ”Förvirrande, myndigheten skapar osäkerhet”, anser lärare i drogprevention.

Njudungsgymnasiet i Vetlanda uppmärksammades i våras av oroliga elever om att droger förekom på skolan, rykten om langning och att några unga var påverkade.

Ledningen reagerade och införde nolltolerans på den kommunala skolan som har över tusen elever. Drogpåverkade elever utgör säkerhetsrisk och inverkar negativt för andra elevers trygghet. Kommunen skrev kontrakt med privat företag om att låta narkotikahund kolla lokaler efter skoltid. Och misstankebaserade drogtester skulle göras av socialförvaltningen och elever avstängas tillfälligt om provsvar gav utslag för narkotika.

Totalt testades nio elever under våren, alla visade positiva prov och hos en av dem hittade polis narkotika i hemmet. Tre andra elever vägrade lämna prov, vilket tolkades som att de använt droger. Eleverna avstängdes en tid och socialtjänst och elevhälsa kopplades in.

Men Skolinspektionen – som på eget initiativ gjorde anmälan – anser att skolan gått för långt. Att det är en grundlagsskyddad rätt att slippa påtvingade kroppsliga ingrepp – såsom drogtest – av det allmänna. Det ska vara frivilligt att delta och elever som inte vill ska inte hotas av sanktioner.

Inspektionen anser i beslutet att skolan inte säkerställt att elever informerats tillräckligt om att deltagande med drogtest är frivilligt. Och hävdade dessutom först att rektor inte är behörig att besluta om drogtester, utan bara skolläkare och sköterska.

På den senare delen så har dock myndigheten tvingats backa då den stödde sig på äldre utgången skollag, ny gäller från 2010. (Även i gamla lagen var rektor på gymnasiet behörig att agera, men inte på grundskolan).

En dryg vecka efter första beslutet i augusti så upphävde inspektionen beslutet om behörighet. Övriga kritiken om drogtester och disciplinära åtgärder (avstängningar) står fast. Senast i november måste Vetlanda kommun vidta åtgärder för att rätta till detta, enligt beslutet.

Gymnasiechef Henrik Wågesson.
Gymnasiechef Henrik Wågesson.

– Vi har tagit del av Skolinspektionens beslut och ser att vi kan ha varit för hårda. Vi vill arbeta för en drogfri skola, men måste givetvis följa lagen. Får se hur vi går vidare, säger gymnasiechef Henrik Wågesson i Vetlanda till Drugnews.

Barn- och ungdomsnämndens avsikt med skärpta policyn var att drogtesterna skulle vara en väckarklocka för att hjälpa unga som kommit lite på glid.
– De flesta av dem har fått stöd, haft kontakt med socialförvaltningen och de flesta har återkommit till sina studier, några tog examen i våras, berättar Wågesson.

Höstterminen inleddes häromdagen på Njudungsgymnasiet.
För elever på yrkesprogram med flera praktiska inslag bedömer gymnasiechefen att drogtestning vid misstanke och avstängning kan fortsätta för säker arbetsmiljö. För elever på teoretiska program får man fundera vidare. Vad gäller narkotikahundar (vilket inte inspektionen invänt emot), men som blivit fördröjt, så avser kommunen låta hundar avsyna skollokaler några gånger under läsåret.

Skolinspektionen har i flera år agerat mot skolor runt landet som försökt använda drogtester, både misstankebaserade och slumpvisa. Myndigheten rekommenderar på sin hemsida att då det är så svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt – det vill säga med ett fullt och reellt samtycke, utan tvång – avråder Skolinspektionen från att genomföra drogtester i skolan.”

• Drugnews: har inspektionen omvänt kritiserat några skolor för att göra för lite mot befarade drogproblem?
– Nej, inte vad jag känner till, svarar Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionen.

Ann-Marie Begler, gd Skolinspektionen.
Ann-Marie Begler, gd Skolinspektionen.

I veckan debatterade Skolinspektionens generaldirektör Ann–Marie Begler frågan om drogtester med läraren i socialpedagogik och drogprevention, Staffan Hübinette (på sajten Dagens Samhälle, se länkar nedan). Det var Hübinette som upptäckte att inspektionen i Vetlanda-ärendet försökt stödja sig på en utgången lag.

Han menar att det är viktigt att lagar och regler följs i skolans drogförebyggande arbete och ansvar om arbets- och studiemiljön.
– Men Skolinspektionens tolkning av lagen och information till skolan har återkommande varit motstridig, ofullständig och ibland direkt felaktig. Det skapar osäkerhet om drogförebyggande arbete och kan ibland leda till att vissa skolor i sin ambition går för långt i att motverka elevers droganvändning. Medan andra av rädsla för att göra fel inte gör någonting, säger han till Drugnews.

Staffan Hübinette
Staffan Hübinette, lärare

Kontentan av tvisten kring Vetlandaskolan är att inget egentligen förändrats rättsligt, menar Hübinette som arbetat många år med drogprevention i skolor:

• rektorer har behörighet att fatta beslut om drogpolicy, inklusive användande av drogtester.
• både misstankebaserade och slumpvisa drogtester får användas på gymnasieskolan, om elevers frivillighet att delta kan säkras. Drogtester kan också vara ett krav för att delta i vissa praktiska moment eller praktik.

• Fotnot: länkar till debatt om drogtester i skolan i Dagens Samhälle:”Skolinspektionen avråder från drogtester i skolan”/ generaldirektören Begler. ”Generaldirektörens åsikter ska inte styra drogtesterna”/ preventionsläraren Staffan Hübinette

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 60-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.

• Se mer projektet Narkotikafri Skola
(Toppfoto: iStockphoto)

Läs mer

Annonser