”Hemtjänsten står handfallen”

Stat, kommuner och landsting måste se pensionärsorganisationerna som en resurs i arbetet med äldres ökade riskbruk av alkohol. Det var budskapet från PRO på Hela människans seminarium om äldre och alkohol.

Äldre och framför allt äldre kvinnor har ökat sin alkoholkonsumtion kraftigt. Detta uppmärksammades under Almedalsveckan av organisationen Hela människan.

– Äldres riskbruk ökar, detta går emot trenden i övriga samhället, berättade Pi Högberg från Folkhälsomyndigheten.

Det som gör det ökande drickande extra oroande är att äldre är mer känsliga för alkohol, både på grund av fysiska förändringar, de har till exempel mindre vatten i kroppen, och på grund av att många äldre använder en hel del läkemedel.

Enligt professor Sven Andréasson finns det flera orsaker till att drickandet bland äldre ökar. Äldre har idag bättre ekonomi, tillgängligheten har ökat och även attityderna har liberaliserats. Detta gör att alltfler dricker alkohol till vardags. Samtidigt kan det vara svårt för dem som vill minska sitt drickande att söka hjälp.

– Alkohol är tabubelagt. Många äldre söker inte hjälp, även om det känner oro för sitt drickande, sa Sven Andréasson.

Sven Andréasson ansåg att det krävs en utveckling av vård och behandling som gör att det inte upplevs som lika skrämmande. Eftersom äldre är mer känsliga för alkohol anser han också att det behöver tas fram särskilda riktlinjer för äldres alkoholkonsumtion, på samma sätt som finns i bland annat Finland och USA.

Den ökade alkoholkonsumtionen gör också att detta med drickande blir en allt vanligare fråga för dem som arbetar med äldre, till exempel hemtjänsten där många anställda ser att den äldre inte mår bra av drickandet.

– Det finns en osäkerhet hos hemtjänstpersonal om detta med alkohol är en del av arbetsuppgiften, sa Sven Andréasson.

Även om många ser behovet hos den äldre, finns samtidigt en principiell diskussion om vad som är hemtjänstens roll, ska hemtjänsten lägga sig i levnadsvanor eller bara vara en förlängning av den äldres egen vilja.

Pi Högberg påpekade att undersökningar visat att mer än hälften av de över 65 år som har ett riskbruk av alkohol vill minska sin konsumtion.

Mikael Malm från organisationen Sveriges kommuner och landsting höll med om problembeskrivningen och menade att det behövdes ett bättre samarbete inom kommunen och mellan kommuner och landsting.

– Vi är duktiga på att se problem, sämre på att komma med lösningar, sa Mikael Malm.

Han påpekade dock att det sker en del utvecklingsarbete och att det pågår ett arbete med att få in frågor om alkohol och missbruk i nationella kvalitetsregister för äldrevården.

Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation PRO, delade de övrigas bild och påpekade att dagens 70-åriga kvinnor dricker 20 gånger mer alkohol än vad 70-åringar gjorde för några decennier sedan. Enligt henne är det viktigt att det är rätt ton i informationen till äldre för att det ska fungera.

– Vi tror att det är viktigt att inte använda pekpinnar, utan använda en ett hälsofrämjande perspektiv, påpekade Tallberg.

– Jag tycker också att man ska se pensionärsorganisationerna som en resurs för att ta upp dessa frågor, uppmanade Christina Tallberg.

Annonser