ANDT-åtgärdsprogrammet för 2015

Regeringen har släppt åtgärdsprogrammet för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken för i år. En helt ny strategi på området ska sedan tas fram.

Det nya åtgärdsprogrammet (pdf-fil, 55 sidor) är det sista inom nuvarande strategin som gäller 2011-2015 och konkretiserar några insatser i år på ANDT-området.

D362-ANDT-program2015Det övergripande mål ligger fast om ”nolltolerans mot narkotika och doping”, och ”att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.” Och ”förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bl a genom minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor”.

I förordet skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen vill öka jämlikheten i landet och minska de påverkbara klyftorna, bland annat inom folkhälsoområdet. En kommission för jämlik hälsa ska tillsättas under våren.

Regeringen ser positivt på målet ett rökfritt Sverige 2025, vilket är skärpning jämfört med förra regeringen. En utredning har getts tilläggsdirektiv att se hur det kan nås, exempelvis med neutrala tobakspaket, fler rökfria zoner etc. Samtidigt som EU:s tobaksproduktdirektiv ska införas senaste nästa år.

Vad gäller alkohol, så minskar ungas drickande, men oro finns för att äldre kvinnors riskkonsumtion ökar. Andelen riskkonsumenter har minskat något senaste tioårsperioden. Men alkoholtrycket är stort – marknadsföringen är aggressiv (särskilt internet och tv-reklam), över 1,3 miljarder satsas numer i alkoholreklam per år i Sverige. Konsumentverket har förtydligat sina råd om marknadsföring och en departementspromemoria bereds på området.

På narkotikaområdet finns utmaningar, konstaterar statsrådet. På hemmaplan finns cannabispositiva attityder bland unga (storstadssatsningen Trestad 2). Internationellt värnar regeringen FN:s narkotikakonventioner (som utmanas i New York 2016, UNGASS-konferens) och vill vara motkraft till de som förespråkar legalisering av cannabis.

Vad gäller doping, så byggs ett kompetensutvecklingscenter i Örebro. Tullen mer än dubblade antalet dopingbeslag ifjol.

Några prioriterade mål som nämns är: att skydda barn mot skadliga effekter av ANDT; stöd till stärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruksvården; ta fram kvalitetskrav för HVB-hem; tydligare ansvarsfördelning mellan huvudmännen för beroendevården ska uppnås; ökad medicinsk säkerhet och bättre omvårdnad av berusade som omhändertas av polisen.

En bred dialog och samverkan med experter, civila samhället och idéburna organisationer framhålls för i åtgärdsplanen. Särskilt kommunerna har en viktig roll för att genomföra ANDT-arbetet.

En ny ANDT-strategi ska nu tas fram då den nuvarande går ut vid årsskiftet och ska utvärderas.
– Vi jobbar för fullt med det. Det var bra att förra regeringen samlade alkohol, narkotika, doping och tobak under ett paraply. Men vi ser att en del behöver förtydligas och förändras inför framtiden, säger Juan Pablo Roa, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, till Drugnews.

Regeringen har inlett dialog och planerar fyra bordssamtal med organisationer på ANDT-området framöver. Den nya strategin ska vara klar senare i år.

Annonser