Snus ökar risk för alkoholberoende

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.

I studien ingår 21 000 personer i Västerbotten som medverkade i hälsoundersökningar 1991 – 1997, då de var 30, 40 eller 50 år gamla. De undersöktes två gånger med tio års mellanrum.

De med kända alkoholproblem vid första undersökningstillfället sorterades bort. En fjärdedel av männen och knappt 4 procent av kvinnorna snusade vid första tillfället. 75 procent av deltagarna återkom ett decennie senare.

Studien visar att nära 8 procent av snusarna vid andra undersökningen hade utvecklat ett alkoholberoende, jämfört med 3 procent av ickesnusarna. Män något mer än kvinnor, totalt hade 499 män och 257 kvinnor fått alkoholproblem.

Margaretha Norberg. Foto: Lena Mustonen
Margaretha Norberg. Foto: Lena Mustonen

– Det här är första gången som forskningen har lyckats visa att snusande personer i medelåldern har en ökad risk att utveckla alkoholberoende. Och intressant är att sambandet mellan snus och alkoholberoende inte verkar ha koppling till rökvanor, inkomst, utbildning och andra socioekonomiska faktorer, som det har tagits hänsyn till, säger Margaretha Norberg, adjungerad lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, vid Umeå universitet.

Studien visade även att ju mer deltagarna snusade (antal dosor per vecka), desto högre var risken att bli alkoholberoende för både män och kvinnor.

Att det finns samband mellan rökning och alkoholproblem är känt sedan tidigare. Även om forskarna inte försökt reda ut orsakssambanden kemiskt i denna studie, så är det känt att nikotin och alkohol verkar i samma delar av belöningssystemet.

Margaretha Norberg understryker att denna studie inte klarlägger orsaken, det vill säga underliggande mekanismer. ”Däremot observerar vi ett klart samband som är longitudinellt, dvs inte en ögonblicksbild, och även är ett dos-svar samband”.

– Det är angeläget att forskningsresultaten blir kända bland allmänhet och beslutsfattare. En dubblerad risk för alkoholberoende för snusare kan synas vara en liten riskökning, men om många snusar, så blir det ett folkhälsoproblem, säger Margaretha Norberg, som står bakom studien, till Drugnews.

Hon menar att snus inte är så riskfritt som det ibland beskrivs och att resultaten är viktiga för att förebygga särskilt ungas tobaksvanor.

• Fotnot: Studien Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: A cohort study in a middle-aged population in Sweden” publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser