”Barn tvingas sköta missbrukande föräldrar”

Barn till missbrukare skolkar ibland för att hjälpa till hemma och löper sju gånger större risk att själva utveckla ett eget missbruk, visar nya forskarstudier. Hur många barn som totalt berörs är dock lite oklart.

Det är forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet som i en registerstudie (pdf-fil, 53 sidor). följt alla barn som föddes 1973 och 1978, totalt över en halv miljon personer, till dryga 30-årsåldern.

Studien visar att cirka åtta procent av dessa barn hade förälder som lagts in för vård på sjukhus på grund av alkohol-, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom. Forskarna uppskattar att minst 60 000 barn i landet har minst en förälder med allvarliga missbruksproblem.

I jämförelse med andra jämnåriga ökade risken för våldsam död (självmord, olyckor, våld eller eget missbruk) nära tre gånger för dem med missbrukande föräldrar och fördubblades för dem som haft psykiskt sjuka föräldrar.

Registerstudie av födda 1973-1978. Chess/KI, Nka, Linnéuniversitet
Registerstudie av födda 1973-1978.

Missbruk i familjen gav många av barnen sämre förutsättningar i livet – sämre skolresultat, ökad risk för kriminalitet, beroende av försörjningsstöd och sju gånger ökad risk för att själv utveckla missbruk.

– Trots att föräldrar med missbruk har kontakt med socialtjänst eller hälso- och sjukvården, så uppmärksammas inte barnens behov av hjälp och stöd förrän de själva fastnat i eget missbruk, säger Merike Hansson, projektledare för Socialstyrelsens utvecklingsarbete om Barn som anhöriga, till Drugnews.

Socialstyrelsen leder och samordnar på regeringens uppdrag ett utvecklingsarbete om barn som anhöriga till föräldrar som missbrukar, har psykiska problem eller har plötsligt avlidit.

– Det behövs mer resurser och insatser för dessa barn. Samarbete mellan vården, socialtjänsten och skolan – som är viktig skyddsfaktor – behövs för att upptäcka dem tidigare. De bör kunna ges stöd med exempelvis läxläsning och stödsamtal, säger Merike Hansson.

Rapport om "unga omsorgsgivare".För att undersöka i vilken utsträckning svenska barn måste ta ansvar om sina föräldrar, så har Göteborgs universitet i en kartläggning (pdf-fil, 93 sidor). frågat drygt 2 400 elever i niondeklassen i slumpvisa skolor. Cirka sju procent av 15-åringarna uppgav att de hjälpte till hemma med omfattande omsorgsarbete. Tre procent stannade hemma från skolan minst en gång i veckan för att ta hand om någon i familjen.

Omsorgsansvaret har för några gått långt. ”En liten andel av de svarande ungdomarna utför intimvård där de tvättar och klär på och av sina föräldrar flera gånger per vecka eller dagligen”, enligt rapporten.

Kunskapen om barn till missbrukare har ökat senare år. Omkring 4 000 anställda i beroendevården har utbildats om missbruk och föräldraskap. Ett 40-tal kommuner har börjat införa mer samordnade insatser till familjer där missbruk förekommer. Och pilotprojekt pågår i Stockholm och Göteborg med barnavårdscentraler för mammor med beroendeproblem.

Men kvardröjande frågetecken är hur många barn som faktiskt växer upp med missbrukande föräldrar. Flera siffror är i svang. Och Junis årliga kommunenkät visar att de särskilda stödgrupperna når få barn.

Tidigare angav f.d. Folkhälsoinstitutet att cirka 385 000 barn och unga hade föräldrar som drack riskabelt eller var missbrukare, en beräkning som ifrågasatts och inte används längre.

Anders Hjern, KI. Foto: Ulf Sirborn
Anders Hjern, KI. Foto: Ulf Sirborn

Professor Anders Hjern på Karolinska Institutet/Chess om den nu aktuella studien som idag presenteras vid en konferens i Göteborg:
– Minst 60 000 -70 000 barn hade i vår kartläggning föräldrar som varit inlagd för sluten missbruksvård. Vi har använt definitionen strikt och siffran är nog en underskattning av barn vuxna med beroendeproblem, då vare sig öppenvård eller socialtjänstens LVM-vård finns med. Men vi har främst velat beskriva konsekvenserna för de utsatta barn som vi redan känner till och behöver hjälp, säger Hjern till Drugnews.

En tidigare registerstudie av honom om barn födda 1987-1989 visade att ungefär samma andel, 7,8 procent av barnen före 18 års ålder, hade haft minst en förälder inlagd på sjukhus på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk. Men om definitionen av missbruk utsträcktes till att även omfatta föräldrar som haft vårdkontakt i öppenvård på grund av missbruk eller dömts för rattfylleri eller narkotikabrott, så berördes totalt 17 procent av barnen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har utifrån en annan undersökning (pdf-fil, 35 sidor) om föräldrar inskrivna i missbruksvård en viss vecka 2012, samt en befolkningsstudie, beräknat antalet barn som växer upp i missbrukarfamiljer till minst 100 000, men att de kan vara betydligt fler (pga. mörkertal, överlappningar och in- och utflöde i riskzonen).

Håkan Leifman, CAN.
Håkan Leifman, CAN.

– Det är bra att gruppen barn till missbrukare uppmärksammas. Men det är lite olyckligt med så olika siffror, vi forskare borde ha samma bas. Det blir rörigt annars och trovärdigheten kan sjunka, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, till Drugnews.
Han tillägger att han känner sig trygg med CAN:s beräkningar.

Även CAN kom fram till att andelen utsatta barn som får stöd är ganska litet, trots att deras föräldrar var kända i missbruksvården. Föräldrarna fick mer stödinsatser (nio av tio) än sina barn (en av fyra).

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser