Flesta missbrukare stöds i föräldraroll

Nio av tio missbrukande föräldrar upplever att de får stöd i sitt föräldraskap från exempelvis vården, socialtjänst som skola, visar ny CAN-rapport. Detta samtidigt som deras barn ges för lite stöd.

Totalt i studien deltog nära 2 400 personer som var inskrivna vecka 39 för två år sedan för behandling av alkohol och narkotikaberoende och hade barn under 18 år. Nästan alla uppgav att de fick stöd i sitt föräldraskap

– Det är ju bra att positivt att en majoritet missbrukande föräldrar i enkäten upplever att de får stöd i sitt föräldraskap. Samtidigt lite förvånande med tanke på att vår förra rapport visade att bara en fjärdedel av deras barn fick stöd, och det alldeles för sent, säger Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Håkan Leifman, CAN
Håkan Leifman, CAN

Föräldrarna nämnde att familjen (86 procent) och vårdgivare (76 prov.) utgör det vanligaste stödet. Men oväntat många (73 proc.) svarade även att skola och fritidsverksamhet ger stöd och även frivilligorganisationer (38 proc.).

Men vilken typ och kvalitet på stödet som föräldrarna fått har inte angetts i enkätsvaren. Om det är bättre än tidigare går inte heller att säga eftersom frågan inte tidigare ställts och det fanns inte en kontrollgrupp om hur andra föräldrar upplever stöd i exempelvis skolan.

– Missbrukande föräldrar som fått mer stöd anser också att vardagen fungerar bättre och att relationen till barnen är bra. Det kan ju visa att stödet fungerar, men det är viktigt att fokus läggs på hela familjen när en förälder har beroendeproblem, säger Håkan Leifman på CAN.

Det är viktigt att den här undersökningen följs upp så att man kan följa om barnens och föräldrarnas situation förbättras och titta närmare på vilket slags stöd de får, tycker han.

Detta är tredje rapporten om föräldrar i missbruksvården och deras barn som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Några slutsatser i rapporterna:
• Antalet barn som växer upp i missbrukarfamiljer är minst 100 000, men kan vara betydligt fler.
• Andelen av dessa barn som får stöd är ganska litet, trots att gruppen är känd genom att föräldrarna är i vård och barnen är utsatta.
• Stödinsatser är vanligare till de äldre barnen med tydliga problem, än att ge tidig hjälp även till de yngre.

• Föräldrarna får mer stöd (nio av tio) än barnen (ett av fyra) och de upplever att vardagen som förälder fungerar relativt väl.

• Stödet till föräldrar tycks indirekt påverka även barnens situation i positiv riktning.

Nästa år ska CAN börja utbilda personal inom kommuner och vården om stöd för missbrukande föräldrar och deras familjer.

• CAN-rapporten ”Föräldrar i missbruks och beroendevård – en kartläggning av hur deras föräldraskap fungerar” (pdf-fil, 35 sidor).

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser