Succé för isländsk förebyggarmodell

Jón Sigfússon, berättade om programmet Youth in Europe.
Jón Sigfússon om programmet Youth in Europe. Foto: Pernilla Rönnlid

När den lokala situationen kartläggs kan preventionsinsatser specialanpassas efter varje stads behov. Isländska drogpreventions-programmet Youth in Europe sprid nu över hela Europa.

Youth in Europe är en evidensbaserad primärpreventionsmetod, lätt att tillämpa och utformad för att använda på lokal nivå. Metoden uppmuntrar det lokala förebyggande arbetet och dialogen mellan ansvariga för förebyggande arbete i städer och kommuner.

– Metoden kan användas i alla städer och samhällen. Den är ett verktyg som ger praktiker och beslutsfattare praktisk och vetenskaplig information om förebyggande arbete lokalt, säger Jón Sigfússon, chef för Youth in Europe och för Islands Center för Social forskning och analys.
Han berättade om modellen nyligen på konferensen World Forum Against Drugs.

Youth in Europe startade 2006, men historien går tillbaka till 1992 då Island började med lokala livsstilsundersökningar bland ungdomar. Enkäterna var omfattande och tog upp frågor om allt från fysisk och psykisk hälsa till fritid, studier, lokala nätverk, brott, attityder och drogvanor.

– Vi försökte fråga om allt som är viktigt för ungdomar, berättade Jón Sigfússon.

1998 såg forskarna att rökning och alkohol- och droganvändande hade ökat markant bland isländska ungdomar och när i genomgång av enkätmaterialet upptäcktes att vissa omständigheter hade ett kraftigt samband med om de använde droger eller inte.

Familjefaktorer var viktiga; hur mycket tid man tillbringade med föräldrarna, vilket stöd man fick från dem och hur föräldrarna övervakade ungdomarna. Andra viktiga faktorer var kamratgruppen, det allmänna välbefinnandet och om man hade organiserade aktiviteter utanför skolan.

– Tidigare hade fokus varit på att informera ungdomar om hur farligt det är med droger. Det är bra, men det räcker inte. Vi behöver titta på risk- och skyddsfaktorer och förändra ungdomarnas omgivning. Risk- och skyddsfaktorer är ofta samma i olika samhällen, men det kan krävas att de förvaltas olika.

När det lokala arbetet fokuserade på risk- och skyddsfaktorerna och anpassade sina insatser efter dem så gick droganvändandet ner. 1998 hade 42 procent av 15-16-åriga ungdomar på Island druckit sig fulla senaste månaden och 17 procent hade intagit cannabis. 2005 hade användandet i motsvarande åldersgrupp halverats för båda drogerna, och även för tobaksrökning. 2013 var siffrorna för Island nere på 5 procent för alkohol och två procent för cannabis.

– Vi gick från att ha legat bland länder med den högsta konsumtionen bland ungdomar till att ligga bland de lägsta. Det är det som Youth in Europe handlar om, sade Jón Sigfússon.

2006 startades Youth in Europe och metoden började spridas internationellt. Idag finnas man i 18 städer i Europa. I de städer som deltar kartläggs den lokala situationen varje eller var annat år med hjälp av enkäter till 15-16-åringar. De får svara på frågor om droganvändning och sociala faktorer för forskarna ska få en uppfattning om var ungdomarna befinner sig. På det här sättet hittar man också risk- och skyddsfaktorer som indikerar vilka insatser som behövs lokalt.

– Som ni märker använder jag ordet lokalt hela tiden, sade Jón Sigfússon och tog ett exempel:
– Om de som jobbar med prevention i Umeå bara skulle titta på undersökningar gjorda för hela Sverige, skulle det inte hjälpa dem alls. Genomsnittliga siffror för hela landet hjälper inte i det lokala arbetet. Var du än jobbar med prevention bland unga människor behöver du veta den exakta situationen i din egen stad, och ta itu med den.

Projektet samordnas mellan de olika städerna. Från maj-oktober görs förberedelser och i oktober enkäter och datainsamling. Efter fyra månader får städerna fullständiga rapporter. Rapporten till varje stad innehåller status och utveckling på droganvändning, indikationer på risker och förebyggande faktorer; verktyg att arbeta med. Den korta handläggningstiden är en nyckel till framgångarna för Youth in Europe, menar Jón Sigfússon.

– I andra sammanhang publiceras ofta resultaten om undersökningar först efter två, tre, fyra år. Vi ser till att städerna får den praktiska informationen direkt och de elever som svarat på enkäten är fortfarande kvar i skolan när svaren kommer.

Ytterligare fem städer kommer att ansluta sig till Youth in Europe under 2014, berättade Jón Sigfússon.
– Situationen går att ändra! Vill ni prova?

Youth in Europe

Preventions-modellen sprids och det internationella projektet, initerat av ECAD 2005, har idag följande städer med som medlemmar:

I Bulgarien: Sofia; Finland: Helsingfors, Island: Reykjavik; Italien: Milano, Lettland: Riga, Jurmala, Liepaja; Litauen: Vilnius, Klaipeda, Kaunas; Norge: Oslo Rumänien: Bukarest; Ryssland: Moskva, St Petersburg; Serbien: Arilje; Sverige: Gävle, Örebro; Sydkorea: Seoul och i Istanbul i Turkiet.

D115-YouthinEuropeLog

Annonser