Om vuxna inte langar dricker inte unga

Två av tre 16-åringar som dricker alkohol uppger att de skulle avstå om de inte fick tag i den från någon de känner. Det visar CAN:s enkät inför Valborg. | Kommuner bör satsa mer på bra uteliv för unga, anser UNF.

En telefonenkät med 1 000 svenska ungdomar visar att 64 procent av de 16-åringar som dricker alkohol skulle strunta i det om de inte fick tag i drycken från någon närstående. En fjärdedel (25 procent) skulle tänka sig fråga en annan vuxen/langare.
Svaren är ganska lika för ungdomar på gymnasiets andra årskurs (64 procent skulle avstå, 19 procent vända sig till langare).

CAN:s chef Håkan Leifman
Håkan Leifman

– Resultatet visar att det spelar roll när föräldrar, kompisar och äldre syskon bestämmer sig för att inte köpa ut eller bjuda. Då låter en majoritet av de unga bli att skaffa alkohol, vilket drastiskt minskar risken för att hamna i bråk eller ha oönskat sex, säger Håkan Leifman, alkoholforskare och direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

CAN:s årliga skolundersökningar visar att kompisar, syskon och flick-/pojkvänner är vanligaste källan till alkohol för elever. Därefter föräldrar.

– Man måste arbeta på två fronter för att stoppa alkoholen ifrån att nå ungdomar. Det ena är att sluta köpa ut och bjuda de ungdomar vi känner. Det andra är att tipsa polisen så fort vi ser eller hör talas om langning av alkohol till unga, säger Leifman.

Även om svartsprit utifrån langas till ungdomar så kommer det mesta via Systembolaget. Därför bedrivs antilangningskampanjer utanför systembutiker, särskilt i storhelger som Valborg då många unga gör sin alkoholdebut.

B1229-UNFuteliv1minim1.jpgEn av fem ungdomar i gymnasieåldern dricker alkohol eftersom det inte finns annat att göra. Det visar en enkät beställd av Ungdomens nykterhetsförbund som även frågat landets kommuner om deras planering.
De flesta kommuner (86 proc.) satsar på polissamarbeten kring storhelger för att förebygga ungdomsfylleri, men många missar de ungas fritid. Och flera kommuner (22 proc.) informerar inte ens om möjlighet till nyktra aktiviteter.

Malin Thorson
Malin Thorson

– Att samarbetet med polisen är den vanligaste insatsen är ett tecken på att många kommuner väljer att reagera på problem istället för att ge möjligheter för oss unga att ha kul och utvecklas tillsammans. Alla unga har rätt till bra uteliv och alla kommuner måste ta sitt ansvar, säger Malin Thorson, ordförande för UNF.

Andelen tonåringar som inte dricker alkohol alls har ökat senare år, drygt hälften av 16-åringarna avstår helt. Förklaringen är oklar, men ökat föräldraengagemang, nya fritidsintressen, reaktion mot vuxnas alkoholkultur kan spela in.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser