CAN: cannabis ökar inte bland unga

Ulf Guttormsson, CAN, följer priser och tillgång cannabis.
Ulf Guttormsson, CAN, följer priser och tillgång på cannabis.

Mediebilden att cannabis ökar dramatiskt bland ungdomar stämmer inte. Inte heller att det blivit lättare fått tag i drogen än alkohol, menar CAN i en kunskapsanalys.

I artiklar, tv-reportage och debatter påstås ofta att cannabis (marijuana och hasch) ökar kraftigt senare år, särskilt bland ungdomar.

– Det bottnar ofta i missförstånd i medierna, vi måste bli tydligare och vaknare med hur våra data används. Det stämmer exempelvis inte att det blivit lättare att få tag i cannabis än alkohol, som det påstås ibland, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef för analys och metod på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Han menar att det kan leda till olyckliga missuppfattningar om drogen och dess användning bland allmänhet och beslutsfattare.

CAN gör årligen skolenkäter om elevers drogvanor bland grundskolans niondeklasser och gymnasieelever i årskurs 2. Statistiken för niondeklasseleverna går tillbaka till 1971, längt i världen, och från 2004 även om gymnasielever.

Efter påståenden om alltmer cannabis bland unga, så har CAN gjort en särskild analys av sina data om gymnasieelever 2012-2013 (drygt 8 000 ifyllda enkäter). Och publicerar nu ett dokument om resonemang kring ungas cannabisanvändning.

Droganvändning har gått upp och ned under åren bland skolelever. Alkohol och tobaksrökning har minskat betydligt, medan en liten uppgång av cannabis noterats bland gymnasiepojkar. Den har dock planat ut – ingen dramatisk uppgång kan skönjas bland eleverna, menar CAN.

Ifjol uppgav 15,4 procent av de gymnasieelever som svarade på enkäten att de provat cannabis (2,9 proc. minst 20 gånger). I nian hade 5,4 procent provat någon gång (1,3 proc. flera gånger).

En utbredd uppfattning är att många ungdomar nu väljer bort att dricka alkohol och istället berusar sig med cannabis. Den får heller inte något stöd.
– Summan av lasterna är inte lika. Tvärtom så använder ungdomar numer mindre russubstanser än tidigare, säger Ulf Guttormsson.

Däremot är det stora skillnader mellan de elever som använt cannabis regelbundet jämfört med övriga, enligt enkäterna. De gymnasieelever som använt drogen minst 20 gånger visar flera riskfaktorer. Hela 42 procent skolkar minst två tre gånger i månaden, lika många dricker mycket alkohol, 56 procent röker dagligen tobak och 44 procent har prövat annan narkotika. (Motsvarande siffror för alla gymnasielever som svarade var 13,2 proc. skolkade, 12 proc. högkonsumerade alkohol, 14 proc. rökte, 3,4 proc. hade provat annan narkotika än cannabis).

Huruvida ungas attityder om cannabis blivit mer tillåtande och liberal, som ofta uppges, så är det svårare att utläsa. Attitydfrågor ställs sällan systematiskt i nationella undersökningar. Men i skolenkäter om riskuppfattning svarar färre idag än 1995 att det är riskfyllt pröva cannabis några gånger.

– Jag tror att fler ungdomar idag kanske har mer tillåtande attityd till cannabis, men det saknas stenhårda data om det, säger Ulf Guttormsson.
CAN överväger nu att införa attitydfrågor om cannabis i de stora Monitor-undersökningarna och kanske framöver även i skolenkäterna.

• Så är det en myt att cannabisproblem bland unga ökat?
– Nja, att användning bland unga ökar finns det klent stöd. Men tillgången på cannabis har definitivt ökat jämfört med för 20 år sedan. Det visar de prisindex som vi sammanställer, priserna har gått ner, utom senaste åren då det gått upp lite, säger han.

Enligt dokumentet så finns heller inget stöd för påståenden som att det blivit lättare få tag i cannabis än alkohol eller att Sverige blivit självförsörjande på marijuana (tullens beslag av drogen tyder inte på det och unga åker till Christiania och handlar). Inte heller att hasch skulle blivit starkare (högre THC-halt) senare år, däremot finns numer starkare marijuanasorter.

• Fotnot: CAN-dokumentet Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? – Några vanliga frågeställningar om cannabis samt empiriska analyser av skolelevers drogvanor” (pdf-fil, 16 sidor).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser