Strid om dödsstraff på FN-mötet

WIEN Hälsa, prevention och vård för att möta världens narkotikaproblem poängteras i ett gemensamt ministeruttalande på FN-mötet i Wien. Men förbud mot dödsstraff för narkotikabrott lyckades länderna inte enas om.

Efter försenade tal och förhandlingar om en politisk deklaration (pdf-fil, 15 sidor) på högnivådelen av narkotikakommissionens 57:e session, CND, så landade medlemsländerna i en kompromiss. Vilket sedan följdes  av en serie invändningar.

Deklarationen menar att mycket har uppnåtts, men att mycket återstår för att minska efterfrågan och tillgång på narkotika i världen, likaså att länderna mer måste implementera de tre internationella narkotikakonventionerna.

I rapporter under sessionen sägs kokainmarknaden minskat i världen, medan opiumodlingen når rekordnivåer i Afghanistan, Väst- och Östafrika används mer vid transitsmuggling och drogrelaterat våld har fortsatt öka i Centralamerika.

Narkotikaproblem är ett gemensamt och delat ansvar som kräver effektiva och ökat internationellt samarbete för en övergripande och balanserad strategi.  Vikten av hälsa, förebyggande och vård, inklusive skydd mot HIV, betonas särskilt i uttalandet.
Och ”bekräfta vår beslutsamhet att itu med narkotikaproblemet i världen och att aktivt främja ett samhället fritt från drogmissbruk, för att se till att alla människor kan leva i hälsa, värdighet och fred, med säkerhet och välstånd” (punkt 8).

Ralf Löfstedt, har i 20 år deltagit under CND.

Men där nämns varken omstridda begreppet harm reduction eller förbud mot dödsstraff för narkotikabrott, det senare har flera regeringar ansett bör skrivas in. Men de länder som vill ha kvar dödsstraff, bland annat Iran, har motsatt sig det.

– Många är besvikna över att frågan om dödsstraff inte togs upp i deklarationen, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på Socialdepartementet, till Drugnews.

– Det hade varit bra om dödsstraff nämnts, det är orimligt i alla sammanhang och hade blivit en påtryckning mot de länder som inte infört förbud, sade statsrådet Maria Larsson, ledare för svenska delegationen under narkotikamötet, tidigare under dagen till Drugnews.

Löfstedt följde i fredags kväll förhandlingen i plenumsalen vid internationella cenret i Wien. När uttalandet hade antagits, så följde en rad länders olika reservationer som de vill ha med i slutordet.

EU-länderna genom grekiska ordförandeskapet, liksom Norge, Schweiz och Liechtenstein beklagade att dödsstraffrågan inte kom med och att metoden underminerar mänsklig värdighet och dessutom är ineffektiv.

Det följdes av att Irans delegation som hävdade att dödsstraff är en suverän fråga och inte under narkotikakommissionens mandat, (dessutom reserverade man sig mot artikel 44 som handlar om penningtvätt).

Idag är det totalt 58 länder i världen som har tillåter dödsstraff mot olika brott, varav 32 använder det för narkotikabrott, tolv av dem har verkställt dödsdomar de senaste tre åren. Bland andra Iran, Kina och Saudiarabien.

Såväl narkotikakontrollorganet INCB som UNODC:s chef Yuri Fedotov anser att dödsstraff ”inte är i konventionernas anda” och att det även ”kan hindra det internationella samarbetet i kampen mot narkotikasmuggling”.

Ytterligare reservation gjordes  av Ecuador som anser att narkotikakonventionerna bör ses över, att de togs fram under ett annat kulturellt och historiskt sammanhang och nu är utdaterade, särskilt i Latinamerika.

Under hela högnivåmötet har behovet av ny global narkotikapolitik och legaliseringsargument hörts i korridorer och enskilda tal. Men kom alltså inte med i slutdokumentet.

Det tornar alltså upp till strid inför FN:s generalförsamlings särskilda session om narkotika 2016 i New York; mellan ett mer restriktivt eller liberalare vägval och där de gemensamma konventionerna kommer att ifrågasättas.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna.

Läs mer

Annonser