”Nyansera debatten om e-cigaretter!”

Jag vill ha en nyanserad debatt i Sverige kring e-cigaretter där man även tar upp de många fördelar dessa kan innebära ur folkhälsosynpunkt, skriver Anders Kjellberg, specialistläkare i anestesi och intensivvård och medicinsk rådgivare för varumärket Ecocig.

 Min uppfattning är att e-cigaretter är ett bättre och hälsosammare

Läkaren Anders Kjellberg, positiv till e-cigaretter
Läkaren Anders Kjellberg, positiv till e-cigaretter

alternativ till tobaksrökning för alla människor som inte kan eller vill sluta röka. Jag är övertygad om att e-cigaretter har en enorm potential att minska antalet fall av cancer och andra tobaksrelaterade sjukdomar. Detta är en uppfattning jag delar med många forskare inom området. (1) (2)

Det behövs organisationer med nollvision på nikotin och tobak som arbetar med attityder för att få ungdomar att inte börja röka men som läkare anser jag att det är viktigt att vuxna rökare får saklig information så att man kan göra ett informerat val mellan cigaretter och e-cigaretter.

E-cigaretter är inte bevisat ofarliga men dom är med all sannolikhet 99 procent mindre farliga än vanliga cigaretter, (2) (3). Att förbjuda eller att för hårt reglera e-cigaretter är som att förbjuda elbilar för att de inte är bevisat ofarliga medan man tillåter att bensinbilar utan katalysatorer spyr ut giftiga avgaser i vår miljö.

Vilka oönskade effekter e-cigaretter för med sig på lång sikt är okänt och mestadels rena spekulationer men vi vet att cirka 6 500 personer dör varje år i Sverige till följd av rökning, varav cirka 200 av passiv rökning och ett 20-tal dör i bränder orsakat av sängrökning. Dödsfallen på grund av sängrökning hade omedelbart kunnat förhindras om personerna använt e-cigaretter istället!

Det pågår en brinnande debatt i Europa kring e-cigaretter. Frågan är så känslig att den var nära att kullkasta EU:s nya tobaksdirektiv.  Den 18 december förra året fick EU-parlamentet fram en dålig kompromiss.

Den innebär att andra generationens e-cigaretter skall tillåtas, men måste förses med varningstext och ha ett maximalt innehåll av nikotin (vilket ungefär motsvarar innehållet i ett paket cigaretter). Starkare lösningar skall klassas som läkemedel och varje medlemsland har rätt att klassa all nikotininnehållande vätska som läkemedel.

Stark kritik har riktats mot EU-parlamentets förslag från ledande e-cigarettforskare. 15 av världens mest framstående e-cigarett- och nikotinforskare skrev nyligen ett brev till EU:s hälsokommissionär. De menar att det nya förslaget skulle lägga en oförsvarbart hård reglering på e-cigaretter och anklagar EU parlamentet för att ha misstolkat delar av deras forskning. De kritiserar direktivets lydelse att det finns starka bevis för att e-cigaretter leder till nikotinberoende och kan vara en ”gateway” till tobaksrökning. ”Existerande data tyder inte på att så är fallet” menar de.

De menar tvärtemot att evidensen talar för att e-cigaretter hjälper rökare i alla åldrar att dra ner på eller helt sluta med tobaksrökning. De menar också att faran med nikotin är kraftigt överdriven bl.a. beroende på att beräkningen av nikotinets giftighet baseras på felaktiga grunder.

Evidensbaserad och proportionerlig reglering bör tillämpas och alla intressenter bör involveras i regleringsprocessen.  Om e-cigaretter regleras klokt har dom potentialen att få vanliga cigaretter att bli föråldrade och rädda miljoner människors liv runt om i världen skriver man i sin sammanfattning.(4)

Med andra generationens e-cigaretter har vi äntligen hittat en produkt som på allvar kan konkurrera med tobaksrök på ett sätt som andra nikotinersättningsprodukter (NRT) aldrig gjort.

Helt enkelt för att man får fortsätta röka, men mindre farligt. Trots att det visat sig att e-cigaretter fungerar som ”sluta röka produkt” (5) tycker jag det är fel att jämföra e-cigaretter med NRT eftersom e-cigaretter i första hand är framtaget som en rekreationsprodukt och därför i första hand bör rekommenderas till personer som av någon anledning inte vill eller har tillräcklig motivation för att helt sluta röka. För motiverade personer har vi väl beprövade och effektiva rökavvänjningskliniker i alla landsting och man kan då sluta med eller utan medicinska NRT.

Det behövs en snabb reglering av e-cigaretter och e-juicer. Lämpligtvis bör de regleras i likhet med tobaksprodukter med varningstext i barnsäkra förpackningar och förbud mot försäljning till ungdomar under 18 år.

Ett förbud mot nikotininnehållande e-juicer skulle över en natt kriminalisera alla vuxna som redan lyckats sluta eller dra ner på tobaksrökningen med e-cigaretter och stoppa de som vill gå över till ett mindre farligt alternativ till rökning.

Om e-juicer med nikotin klassas som läkemedel skulle marknaden sannolikt stå still i flera år. Risken är då att det leder till olaglig tillverkning och smuggling. Det ligger knappast i individers eller samhällets intresse att stoppa e-cigaretter och de stora vinnarna blir tobaksindustrin och oseriösa aktörer på marknaden.

Felaktig reglering av nikotinhaltig e-juice är ett större hot mot folkhälsan än e-cigaretterna själva och i väntan på reglering behöver allmänheten få nyanserad information om e-cigaretter och e-juicer.

Lyft frågan från Läkemedelsverket så vi får en heltäckande reglering av e-juice som är snabb, säker och effektiv!

ANDERS KJELLBERG
specialistläkare i Anestesi och Intensivvård samt medicinsk rådgivare på Ecocig.se
_________________________________________________________________________________________________
• Fotnoter/referenser:
1. Fagerstrom KO, Bridgman K. Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes. Addictive behaviors. 2014 Mar;39(3):507-11. PubMed PMID: 24290207.

2. Polosa R, Rodu B, Caponnetto P, Maglia M, Raciti C. A fresh look at tobacco harm reduction: the case for the electronic cigarette. Harm reduction journal. 2013;10(1):19. PubMed PMID: 24090432. Pubmed Central PMCID: 3850892.

3. Farsalinos KE, Romagna G, Allifranchini E, Ripamonti E, Bocchietto E, Todeschi S, et al. Comparison of the cytotoxic potential of cigarette smoke and electronic cigarette vapour extract on cultured myocardial cells. International journal of environmental research and public health. 2013 Oct;10(10):5146-62. PubMed PMID: 24135821. Pubmed Central PMCID: 3823305.

4. Etter J F ea. TPD errors 2014. Available from: www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/149-tpd-errors 

5. Bullen C, Howe C, Laugesen M, McRobbie H, Parag V, Williman J, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet. 2013 Nov 16;382(9905):1629-37. PubMed PMID: 24029165.

 

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser