Politik spelar roll för glömda barnen

Årets uppmärksamhetsvecka Spelar roll för barn som växer upp i familjer med risk- eller missbruk fokuserar särskilt på vad politiker kan göra. Många barn upptäcks inte och får inget stöd.

– Det fokuseras ofta på missbrukarna och det är viktigt att de får vård och hjälp. Men även deras anhöriga och barn behöver stöd och där behöver mer göras, säger Bo Blåvarg, verksamhetschef på Ersta Vändpunkten i Stockholm, till Drugnews.

I måndags förmiddag ordnades ett frukostseminarie på Ersta med politiker och experter om anhörigas situation. Panelen var överens om att det spelar roll vad politiken gör för barn i missbrukarfamiljer.

Det har varit svårt att nå utsatta barn. Enligt Juniorförbundets återkommande kommunenkät, så kan de flesta kommuner idag erbjuda stödgrupper, men bara knappt två procent av barnen kommer med.

Panelsamtal. Jackie Nylander, Marire Ljungberg-Schött, Bo Blåvarg, Mats Ramstedt och Håkan Leifman.
Panelsamtal. Jackie Nylander, Marire Ljungberg-Schött, Bo Blåvarg, Mats Ramstedt och Håkan Leifman. Moderator Mia Sundelin

Ett budskap i kampanjen – detta valår – är att politiker måste se till att förskolor, skolor och socialtjänst i sina kommuner får resurser, förutsättningar och kunskap att tidigt upptäcka och hjälpa barnen.

En tidigare studie visade att få skolor hade policy och kunskap att hitta dessa barn. Men de skolor som tog fram rutiner och utbildade sin personal kunde fånga upp fler barn och erbjuda insatser.

Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig (KD) på socialdepartementet, sade att skydda barn från skadliga effekter av alkohol, narkotika, doping och tobak är viktig för regeringen. Flera miljoner har avsatts varje år för att stimulera kommunerna att nå fler barn och stärka elevhälsan, men fler måste nås. Kommunerna måste ”synliggöra barnet” och hjälpa dem ta sig ur den bubbla och ”fängelse” flera sitter i.

Flera i panelen tyckte att skolsköterskan vid hälsoundersökningar även bör ställa frågor till alla elever om alkohol för att tidigt upptäcka familjeproblem och sätta in åtgärder. Och att socialtjänst och vården i kontakter med vuxna ska fråga om det finns barn därhemma, lika självklart som om det finns husdjur.

Marie Ljungberg-Schött (M), socialnämnden i Stockholm, berättade att huvudstaden är på väg att öppna en särskild barnavårdscentral för föräldrar med missbruksproblem och i höst öppnas ett barnahus.

Politikerkollegan Jackie Nylander (V) saknar familjeperspektivet från gamla Skå och betonar fortsatt kontakt med släkt och vänner om barn omhändertas. Han är även bekymrad över de allt fler krogarna i staden.

Två forskare underströk vikten av en bra socialpolitik och att en restriktiv alkohol- och drogpolitik förebygger att fler barn drabbas om färre vuxna hamnar i beroende.

Bo Blåvarg från Ersta efterlyste mer kontinuerlighet och att även barn måste ha rätt till eget stöd, lika självklart att vuxna med drogproblem ska ha det inom viss tid.

– Och jag vill se en kvalitetsgaranti även för barn och unga till missbrukare. De ska få veta vilka rättigheter till stöd och hjälpa de har, sade han.

D12-ErstaV-BoB1
Bo Blåvarg visar stödgruppernas lokaler på Ersta Vändpunkt i Stockholm

Till Ersta kommer ett par hundra barn och tonåringar varje år från familjer som dricker eller knarkar. De får vara med i stödgrupper och lära sig om förälderns sjukdom, möta andra med liknande erfarenheter, lufta känslor och få veta att det inte är deras fel.

– De får ofta bättre självbild, bättre relation till sin familj och börjar prestera mer i skolan. Men fler måste få hjälp, vi välkomnar fler hit, sade han och visade runt Drugnews medarbetare i lokalerna.

På en tecknarvägg har barn uppmuntrat varandra: ”Du är inte ensam”, ”Tro på dig själv, du är starkare än du tror. Det är okey att be om hjälp”, ”Det är okey att må dåligt och att ta hjälp”.

I ett samtalsrum har barnansikten med olika känslouttryck satts upp.
– Att kunna visa känslor, kunna vara både arg och glad, är läkande, berättade Bo Blåvarg.

Ersta Vändpunkt ska nu börja samarbeta med stadsdelens socialtjänst och förskolor för att kunna tidigt upptäcka och erbjuda utsatta barn stödsamtal.

Spelar Roll-kampanjen (10-16 februari) kallades tidigare ”Vart femte barn”, utifrån en skattning om att 385 000 unga i Sverige växer upp i riskbruks- och missbruksfamiljer. Men det blev svårkommunicerat i längden.

– Vi vet ju inte exakt hur många barn och unga som berörs, det finns olika siffror. Men att det är alltför många, det är klart, säger Mia Sundelin på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en av de tolv organisationerna bakom kampanjen, till Drugnews.

En ny hemsida har tagits fram, likaså facebook-sida, banner och checklista för kommunpolitiker att lyfta frågan. (ex. att kommunen har långsiktiga mål för barn i missbruksfamiljer, avsätter medel i ordinarie budgeten, har policy i förskolor och skolor för att identifiera barnen och vidareutbildar personalen, att politikern besökt minst en stödgrupp).

Ett 80-tal arrangemang runt landet är planerade i veckan. Kampanjen sammanfaller med internationella ”Children of Alcoholics” (som drivs i bl a USA, England och Tyskland) och Alla hjärtans dag.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser