Missbrukares barn agerar föräldrar

STOCKHOLM Barn till missbrukare tvingas ofta själva ta ett stort ansvar för syskon och sina föräldrar. Det visar en unik enkätundersökning bland föräldrar med beroendeproblem som Sveriges Kommuner och landsting låtit göra.

Kartläggningen gjordes sista veckan i september ifjol på flera beroendeavdelningar inom såväl öppenvård, slutenvård, HVB-hem och på kriminalvårdsanstalter med behandling. Nära 4000 föräldrar med missbruksproblem besvarade enkäten, varav 2 446 hade barn under 18 år – totalt 3 851 barn berördes.

Stress och brist på kontinuitet drabbar ofta barn när föräldrar missbrukar, är utåtagerande och ibland har psykiska problem. Flera av föräldrarna anser de har problem med gränssättning och behöver stöd.

Hela 62 procent av barnen tar på sig ett stort ansvar i familjen när föräldrarna inte klarar det.
32 procent av föräldrarna var oroliga för sina barn och bara 26 procent av barnen fick ett stöd av samhället. Var fjärde förälder ville ha stöd eller mer stöd för att klara sin familjeroll. Föräldrar som blandmissbrukade var mer oroliga.

– Stödet behöver utvecklas inom missbruks- och beroendevården för att stärka föräldraskapet. För även om föräldrarna har beroendeproblem, och kanske inte bor med sina barn, så är en god relation i familjen en viktig skyddsfaktor för barnen, säger Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik, till Drugnews.

Istället för att främst fokusera på barnens behov och kommuners stödgrupper (som bara når 1-2 procent av barnen i målgruppen), så behöver både barn- och föräldraperspektivet stärkas mer. Och få en bättre bild av brukarnas önskemål. Det skulle alla må bättre av, menar hon.

Ändå anser en majoritet av de vuxna i studien som var intagna för missbruksproblem att de hade en god relation till sina barn och att de verkade klara skolan bra. Och 60 procent av dem hade fått tala flera gånger med någon inom behandlingsvården om sina barns situation. Flera får också stöd av skola och fritids. Och flera barn får hjälp av släktingar, frivilligorganisationer och nätverk.

Föräldrarnas medelålder var nära 41 år, 62 procent var män, 38 procent kvinnor. Åtta av tio hade vårdnad om minst ett av sina barn, 53 procent var ensamstående, medan 31 procent bodde med båda sina föräldrar (jämfört med cirka 75 procent av hela befolkningen). Nära var tredje barn bodde hos den andra föräldern och 27 procent växelvis. Åtta procent av barnen bodde på familjehem.

Med stöd av SKL håller nu föräldrastödet på att utvecklas inom missbruksvården och för barn och unga, i hittills 16 län och 50 kommuner. Dessutom finns samarbete med brukarorganisationer, och utvecklas modeller för mentorskap för föräldrar, bland annat i RFHL:s s.k. Qvinnoqulor.

• Studien “Föräldrar i missbruks- och beroendevården“ (pdf-fil, 66 sidor), av Kunskap till praktik och FoU i Väst.
Avsikten var att kartlägga hur familjesituationen och stödbehovet ser ut för föräldrar med beroendeproblem. Men även försöka att beräkna hur många barn som lever med föräldrar med missbruk. Bortfall och skiftande kvalitet i rapporteringen gör dock att det inte gick att göra.

• Enligt en äldre beräkning från Folkhälsoinstitutet finns uppåt 400 000 barn i missbruk- och riskbruksfamiljer. Antalet med beroendeproblem är cirka en halv miljon personer och totalt uppåt 900 000 inklusive personer med riskabelt bruk, enligt missbruksutredningen.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser