Cannabis inkörsport till andra droger

Cannabisrökare dricker också mer alkohol och missbrukar annan narkotika i mycket högre utsträckning än normalbefolkningen. Pelle Olsson – författare till flera böcker om drogen – går genom tiotalet studier om sambanden.

• Leder cannabisrökning vidare till annan narkotika? Svaret är: vanligtvis inte. De flesta som har testat cannabis kommer inte att prova ytterligare någon drog. Att praktiskt taget alla svårt nergångna heroinister och amfetaminister gjorde sin narkotikadebut med cannabis är inget bevis för att den ena drogen leder till den andra.

Nästan alla tunga narkomaner har även druckit bröstmjölk och ätit mannagrynsgröt. Däremot ökar risken att den som röker cannabis senare i livet kommer att både bruka och missbruka mer ökända droger. Ett sådant orsakssamband finns inte för den som blivit ammad och ätit gröt.

Bland dem som druckit mycket alkohol finns också en ökad benägenhet att testa annan narkotika än cannabis, men risken att cannabisrökare ska göra det är mycket större. Det visar flera stora befolkningsundersökningar.

En studie från 1986 för att prova denna trappstegsteori (på engelska Gateway theory), utfördes på amerikanska ungdomar under ledning av Denise Kandel. Av de som använt marijuana minst 1000 gånger hade 90 procent också provat heroin, kokain eller amfetamin. En konsumtion av marijuana på 10 till 100 gånger ledde till att 51 procent även provat andra illegala droger. I gruppen som aldrig rökt marijuana hade 6 procent använt annan narkotika.

• Källa: Kandel, D.B. et al (1986). The consequences in young adulthood of adolescent drug involvement. Arch Gen Psychiatry 1986; 43:746-54.

Kandels rapport var ändå inget bevis för ett orsakssamband. Det var däremot de studier som började dyka upp från Nya Zeeland tio år senare. Där hade psykologen David Fergusson och hans forskargrupp följt upp alla 1265 barn som föddes 1977 i staden Christchurch.

Försökspersonerna (i början var det deltagarnas föräldrar) har frågats ut med jämna mellanrum om familjeförhållanden, drogvanor, utbildning, mental hälsa med mera. En rad rapporter har sedan dess publicerats i vetenskapliga tidskrifter runtom i världen. När försökspersonerna var 25 år var risken att pröva någon annan illegal narkotika 92 gånger högre för den som i 16–17-årsåldern rökt cannabis en gång i veckan i jämförelse med den som inte rökt alls. Risken för missbruk eller beroende av andra droger var 118 gånger högre.

De nya zeeländska forskarna jämförde med andra bakgrundsfaktorer som missbruk i familjen, spänningssökande personlighet, dagligt alkoholdrickande eller umgänge med kamrater som använder droger. Ingenting av detta kom i närheten av just cannabisrökning som riskfaktor för framtida narkotikamissbruk. Slutsatserna stärktes av att sambandet var dosrelaterat; ju oftare den unge hade rökt cannabis, desto större var risken. Vilket i sin tur överensstämde med Kandels studie från 1986.

• Källa: Fergusson, D.M. et al (2008). The developmental antecedents of illicit drug use: Evidence from a 25-year longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence 2008; 96:165-177.

Fergussons forskningsresultat har bekräftats genom tvillingstudier av Michael Lynskey från Australien. Genom att studera australiensiska tvillingpar som vuxit upp tillsammans, och sålunda har i stort sett samma bakgrund, kunde bruket av cannabis renodlas. Den tvilling som börjat röka cannabis före 17 års ålder hade betydligt större risk att gå över till annan narkotika än den som började röka senare eller inte alls.

Vissa kritiker har hävdat att resultaten beror på att cannabis är illegalt. Den som någon gång använt en förbjuden substans som cannabis, har naturligtvis mycket lättare att prova ytterligare någon narkotika, menar de. Lynskeys senare tvillingstudie från Holland, där cannabis de facto är legalt, motbevisar den invändningen. En holländsk tvilling som rökt cannabis tidigt löper 16,5 gånger högre risk att börja med andra typer av narkotika än tvillingbrodern eller systern som aldrig provade cannabis.

• Källa: Lynskey, M.T. et al (2006). Early onset cannabis use and progression to other drug use in a sample of Dutch twins. Behav Genet 2006; 36:195-200.

Både Lynskeys och Fergussons stora befolkningsstudier visar att den som avstår från att röka cannabis har en nästan obefintlig risk att bli narkoman.

Det tycks alltså finnas något i själva drogen cannabis som leder till ett fortsatt bruk eller missbruk av narkotika. Det bevisas av nya neurobiologiska studier, bland annat av den svenska forskaren Maria Ellgren och hennes råttförsök. Ellgren gav råttorna cannabis under deras ”tonårstid”. Efter en drogfri period, när de blivit vuxna, gav hon dem andra droger. De vuxna djurens reaktioner jämfördes med en grupp råttor som inte fått cannabis som unga. Det visade sig att de som fått cannabis snabbare blev beroende av heroin jämfört med råttorna i kontrollgruppen. Alla däggdjurs hjärnor är likartat uppbyggda.

Mycket av det vi vet om den mänskliga hjärnan kommer från råttförsök. Maria Ellgrens studie ger därför en neurobiologisk förklaring till varför cannabisrökning ökar risken för missbruk av andra droger.

• Källa: Maria Ellgrens doktorsavhandling: The epidemiology of alcohol and drug abuse among adolescents . Alcohol and Drug Abuse in Adolescence 1985; 27:69-97.

Sociologen Peter Cohen i Amsterdam visar i en senare rapport att cannabisrökare i gemen använder mer av både andra illegala droger och alkohol. 216 erfarna cannabisrökare utfrågades och av dem hade, inte överraskande, 99 procent använt alkohol, 48 procent hade använt kokain och 38 procent amfetamin. Det är visserligen bara ett fåtal cannabisrökare som använder annan narkotika mer frekvent, men ändå mycket mer än bland dem som inte röker cannabis. Detta i ett land där cannabis är lagligt.

• Källa: Cohen, P., Sas, A. (1998). Cannabis use in Amsterdam. CEDRO.

Klienter som inleder behandling i öppenvård för cannabismissbruk uppger ofta att de missbrukar även andra droger. I ett urval av 14 EU-länder använder 85 procent av dessa andra droger. Vanligast är alkohol 65 procent, därnäst kokain 13 procent. 12 procent av cannabisklienterna använder både alkohol och kokain.

• Källa: EMCDDA. Årsrapport 2009. Situationen på narkotikaområdet i Europa. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemburg, sidan 46.

Ytterligare en studie visar att den som röker cannabis har väldigt mycket högre konsumtion av andra beroendeframkallande substanser. 15–34 åringar som röker cannabis i olika länder berusar sig med alkohol 2-3 gånger så ofta som normalbefolkningen, i en rad undersökta länder. Cannabisrökarna använder kokain cirka 5 gånger så ofta.

• Källa. EMCDDA (2009 ). Polydrug use. Patterns and responses. Europeiska Unionens publikationsbyrå i Luxemburg. Sidan 14.

Drogforskningscentrat CESAR vid University of Maryland publicerade 2012 statistik som visar att de som regelbundet rökte marijuana drack alkohol i mycket högre grad än de som inte rökte marijuana. Skillnaderna var ännu större när det gällde cigaretter, vilket inte är så konstigt. Ska man röka cannabis gäller det att behärska själva tekniken att dra ner rök i lungorna, vilket är svårt för en person som inte är tobaksrökare.

I en fransk studie, publicerad 2012 av Aurélie Mayet hade man intervjuat 30 000 franska ungdomar om deras drogvanor. Där bekräftas återigen det starka sambandet mellan cannabis och annan narkotika. Man kunde också visa att cannabisrökare även konsumerar tobak i högre utsträckning och dricker sig oftare berusade på alkohol.

• Källa: Mayet et al (2012) Cannabis use stages as predictors of subsequent initiation with other illicit drugs among French adolescents: Use of a multi-state model. Addictive Behaviors. Volume 37, Issue 2, February 2012, sidorna 160–166.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser