Urvattnade förslag om missbruksvård

STOCKHOLM Regeringen antog i torsdags en lagrådsremiss om hur missbrukarvården ska utformas och förbättras. Men få av utredarens många förslag och visioner finns med. Och huvudmannaskapet blir fortsatt delat mellan landsting och kommuner.

Det framgick när barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) presenterade förslagen vid en presskonferens i Rosenbad. Hon lovordade Gerhard Larssons genomlysning av missbruks- och beroendevården, som pekade på stora brister.

Exempelvis att bara var femte av de cirka en halv miljon personer med missbruksproblem i landet upptäcks och får hjälp. Tillgänglighet till vård är mycket skiftande i landet och många hamnar mellan stolarna, särskilt de med både psykiska och beroendeproblem.

Utredaren ville därför att sjukvården skulle få ökat ansvar för beroendevården och kommunerna mer sköta socialt stöd och eftervård. Även vårdgaranti för hjälp inom 30 dagar föreslog han.

Men regeringen följer få av hans förslag. Och Maria Larsson beskrev istället en bild av att flera åtgärder genomförts parallellt inom ramen för ANDT-strategin och man nu ser en positiv utveckling på flera områden inom beroendevården.

I lagrådsremissen har regeringen lyssnat på de remissinstanser – exempelvis SKL – som vill ha fortsatt delat ansvar och varnat för en “medikalisering av missbrukarvården“. Man skulle inte lösa alla gränsdragningsproblem genom att ändra huvudmannaskap, enligt ansvariga ministern. Istället ska ställas krav på att kommuner och landsting måste komma överens om missbrukarvården.

– Det ska bli lagstadgat krav på att huvudmännen samarbetar genom överenskommelser, exempelvis om gemensamma mål, resursfördelning och stöd till vissa grupper, vilket avsevärt kommer att förbättra förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja, sade Maria Larsson.

Om förstärkt vårdgaranti för missbrukare inom 30 dagar, så menar hon att en majoritet kommuner (85 procent) och beroendemottagningar (75 proc.) redan idag erbjuder personligt möte inom en vecka och alla erbjuder det inom 14 dagar.
– Så vårdgarantin för denna grupp är i praktiken egentligen redan genomförd, sade hon.

Återstående problem med tillgänglighet för opiatberoende patienter till läkemedelsassisterad behandling (ex. metadon och bupronorfin) finns dock i flera landsting, med långa köer till flera program. Det vill regeringen få ordning på genom att låta Socialstyrelsen närmare granska situationen i landsting där närhet, tillgänglighet och täckning är låg.

Ministern har även följt mediadebatten i höst om läckage och dödsfall av narkotikaklassade mediciner.
– Vi sitter ju inte i en glasbubbla. Kvalitén verkar skifta mellan programmen. Det finns patienter med positiva erfarenheter som får ett bättre liv av behandling, men även där läckage misstänks och kan få förödande följder med dödsfall. Detta vill vi låta Socialstyrelsen undersöka och lämna förslag till förbättringar på, säger hon till Drugnews.

• Drugnews: Men kommer era förslag fånga upp fler med beroendeproblem, minska lidande och dödsfall, när ni lägger så många av utredarens förslag åt sidan?
– Det är målsättningen att stärka insatserna och nå fler och ge rätt personer rätt stöd. Det är fruktansvärt att omkring 400 narkomaner dör varje år, svarade Maria Larsson som ändå tycker att man lyssnat in många av utredarens förslag.

Även utredarens förslag om tvångsvård – att slå ihop LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) avfärdas. Flera remissinstanser har ställt sig tveksam, utredarens definition av allvarlig psykisk störning ifrågasätt. Och LVM anses även kunna vara en social indikator för att tidigt fånga upp unga personer.

Dock tycker Maria Larsson att det är bra att Gerhard Larsson efterlyst mer fokus på de minst 65 000 läkemedelsberoende svenskar, vilket Socialstyrelsen ska få se över hur stöd kan bli bättre.
Hon understryker även att uppföljning och statistik måste förbättras, för att veta vad som fungerar, bland annat genom brukarundersökningar. Kvalitetskrav på behandlingsenheter måste utökas och tillsyn förbättras, exempelvis av HVB-hem.

I en avrundning underströk ministern att fler initiativ till ökad kunskap måste tas, “vi blir aldrig färdiga, utan nya rön kommer hela tiden“.
Utbildningsprojektet Kunskap till praktik hos SKL beskriver hon som en framgång, likaså kampanjen mot cannabis bland unga (Trestad2) och vikten av fortsatt stöd till föräldrar, barn till missbrukare och forskning. Cirka 473 miljoner kronor är nu öronmärkta i rullande projekt för ökad kunskapsutveckling inom missbruksområdet.

Sveriges Kommuner och Landsting är nöjd över andan i regeringens förslag, särskilt att ansvaret för missbruksvården blir fortsatt delat.
– Vi har ställt oss bakom tanken om ett fortsatt gemensamt, men tydligare, ansvar och en förstärkt samverkan. Och våra erfarenheter är entydiga. Vi ser att samarbete och regionala lösningar fungerar. Det är en erfarenhet från det utvecklingsarbete som ända sedan 2008 har bedrivits inom projektet ”Kunskap till praktik”, och som har lett till att det nu finns överenskommelser i 18 län, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, i en kommentar.

Andra är mer besvikna efter regeringens presentation av hur man avser utveckla beroendevården.

Statsvetaren och narkotikaforskaren Björn Johnson, som ofta kritiserat regeringens missbrukspolitik:
– En besvikelse, oavsett hur man ställer sig till de kontroversiella förslagen om huvudmannaskapsförändringar. Efter att i nästan två år ha begrundad missbruksutredningens sjuttio förslag presenterar Maria Larsson – nästan ingenting. Det är ett stort misslyckande av regeringen, säger han till Drugnews.

Utredaren Gerhard Larsson är på resa i Latinamerika och har inte hunnit se regeringens förslag. Men han har fått underhandsrapporter att flera av hans förslag läggs åt sidan.
– Vad jag hoppats på ändå är att man stegvis kan gå vidare och komma med fler åtgärder. För svenska beroendevården behöver verkligen förändras till det bättre, säger han till Drugnews.

• I en debattartikel i Expressen (“Politisk misshandeln av missbruksvården“) i måndags skrev fem experter inom området och pekade på flera brister i svenska vårdsystemet, lade konkreta förslag för att tydliggöra sjukvårdens roll. Inget av detta är med i lagrådsremissen.

• Se video från regeringens presskonferens om missbruksvårdsförslagen som föreslås börja gälla redan från 1 juli 2013.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser