“Regeringens folkhälsoplan missar målet“

STOCKHOLM IOGT-NTO gör tummen ner till regeringens förslag till slå samman myndigheter på folkhälsoområdet. Bland annar för att fokus flyttas från effektiva åtgärder till en “politik där information till enskilda blir kärnan“.

Nykterhetsorganisationen anser att regeringens förslag är ett led på en avveckling av en framgångsrik svensk modell till en som missar målet.

IOGT-NTO uttrycker stark oro för utvecklingen i sitt remissvar (pdf-fil) till regeringens förslag att slå ihop Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet. Men som redan märktes i regeringens lansering av en ny folkhälsopolitik ifjol.


– Historiskt sett har den svenska folkhälsopolitiken varit en av de bästa internationellt sett och den har bland annat inspirerat WHO:s globala strategi för att minska alkoholskadorna i världen. Att Sverige nu allt mer går ifrån en framgångsrik modell och närmar sig en politik som vi vet är mer effektlös är obegripligt, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande för IOGT-NTO, i en kommentar.

IOGT-NTO anser att det är svårt se hur en sammanslagning av de båda myndigheterna skulle förbättra arbete med att förebygga icke smittsamma sjukdomar. Man anser att det på alkoholområdet istället vore mer effektivt att samla ansvaret för tillsynen mer (idag sköter olika myndigheter tillsyn av serveringstillstånd, marknadsföring, försäljning etc.).

Det finns även en oro hos folkrörelsen för att regeringen vill släppa in näringen i folkhälsopolitik efter en brittisk modell (se artikel på engelska av Per Leimar, politiskt sakkunnig hos IOGT-NTO).

Bakgrunden är att regeringen föreslår att FHI och SMI slås ihop till en ny myndighet, Institutet för folkhälsa, från 1 januari 2014. Även några uppgifter från Socialstyrelsen (om folkhälsorapportering och miljö- och hälsoskydd) föreslås flytta över dit.
Tanken är att samla kunskap och experter under samma tak och underlätta internationellt utbyte, även om verksamheterna skulle fortsätta bedrivas i Östersund och Stockholmsområdet.

Både ledningen för FHI och för SMI ställer sig positiva till en sammanslagning, SMI föreslår dock att det nya ska heta “Folkhälsomyndigheten“. Efter remissrundan väntas en proposition från regeringen senare i vår.

• En statlig utredare föreslog förra våren att tolv myndigheter skulle skrotas (bl a SMI, FHI, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen) och ersättas av fyra nya för att stärka tillsyn och kvalitet inom vård och omsorg.

• Fotnot: Regeringspromemorian “En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet“ (DS 2012:49, pdf-fil).

Etiketter:

Annonser