Tvist utifall cannabis sänker IQ

WELLINGTON/OSLO En välkänd studie från Nya Zeeland om att tonåringar som röker cannabis riskerar bli mer trögtänkta och få lägre IQ ifrågasätts av en norsk ekonom. Han anser att forskarna inte tagit tillräcklig hänsyn till uppväxt, fattigdom och andra socioekonomiska faktorer.

Det var i höstas som en studie publicerades som följt drygt ett tusen personer i Dunedin från 13 år till 38 års ålder. Den internationella forskargruppen hade ställt frågor om drogvanor och gjort IQ-tester återkommande under åren.

De fann att bilden av cannabisrökare som ofta mer trögtänkta med svårighet att uttrycka sig och tolka sinnesintryck stämde rätt väl.

Deltagarna som börjat röka drogen i unga år hade störst negativ påverkan. Ju mer de rökte, desto större var risken för lägre intelligens, (de tappade i genomsnitt åtta punkter på IQ-skalan, jämfört med andra deltagare). Särskilt tydlig var försämringen för de som börjat använda cannabis före 18 års ålder och kvarstod även för många som senare slutade med drogen.

Studien har fått stort genomslag i en tid när legalisering av cannabis (marijuana och hasch) debatteras. Om riskerna med cannabis, särskilt för ungas hjärnor och psykiska utveckling.

Men nu ifrågasätter norske samhällsekonomen Ole Røgeberg, på Frisch-centret vid Oslo universitetet, studien och menar att andra faktorer kan inverka. Han har gjort en datasimulering och tror att levnadsvillkor som fattigdom, uppväxt och skolgång kan vara lika troliga förklaringar till skillnaderna på intellegensnivå.

Vägs sådana socioekonomiska faktorer in, så kan cannabissambanden som forskarna fann i Nya Zeeland “sannolikt vara överskattningar och den verkliga effekten kan vara noll“, summerar han i en artikel i samma vetenskapliga tidskrift, PNAS, där de amerikanska och nya zeeländska forskarna tidigare publicerat studien.

– Deras metod kan inte skilja mellan en kausal effekt av cannabis på IQ, och en effekt som faktiskt egentligen uppstår av andra orsaker, säger Ole Røgeberg till norska Forskning.no.

Han tycker inte att resultaten från Dunedinstudien varit misskrediterande, men att metodiken varit bristfällig och att sambanden till cannabis för tidiga att dra.

Forskarna har svarat på kritiken och menar att de har utgått från faktiska data om riktiga människor medan norrmannen gjort datasimuleringar. De anser även att de gjort de analyser som Røgeberg efterlyser. Även om de flesta av cannabisanvändarna kom från mer utsatta familjer, så gällde det inte alla. När de från medelklasshem som rökt cannabis som unga specialgranskades, så blev resultaten desamma, enligt NZ News.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, tycker att den nya zeeländska studien är framstående och visar på cannabis farlighet.
– De är drogforskare, medan norrmannen är ekonom. Hans invändningar vänder inte upp och ner på deras resultat, inte alls. Det finns även tidigare studier som visat på hur cannabis påverkar hjärnan, säger han till Drugnews.

– Visst kan andra vinklar vara intressanta att undersöka. Men fattigdom är ingen faktor som påverkar IQ-nivån, säger Fred Nyberg som regelbundet följer forskningsläget om cannabis och andra droger.

• Fotnot: Sammandrag av Ole Røgebergs artikel “Correlations between cannabis use and IQ change in the Dunedin cohort are consistent with confounding from socioeconomic status“, publicerad i PNAS (14 januari 2013). Nya Zeeländska studien “Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife“, av M.H. Meier m.fl. (PNAS, augusti 2012).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser