Olika tillgång till metadonprogram

STOCKHOLM Tillgången på läkemedelsbehandling för heroinister är mycket olika i landet, nära 350 personer står i kö, visar Socialstyrelsens snabbutredning. Ungefär 5 200 av landets cirka 7 200 opiatmissbrukare får idag underhållsbehandling med metadon och Subutex.

Regeringen gav i slutet av september i uppdrag till Socialstyrelsen att snabbutreda sådan läkemedelsanvändning i beroendevården. Detta sedan brister i programmen, växlande tillgång, långa köer och att några patienter avstängs hade uppmärksammats.

Förskrivningen av de syntetiska opiatläkemedlen metadon och Subutex är avsedd att bl a minska drogsuget och ge patienter en mer stabil tillvaro. Men läckage och ökad dödlighet av de narkotikaklassade läkemedlen har också debatterats.

Uppdraget kom strax efter riksdagsledamoten William Petzälls död, även om regeringen förnekar tidssambandet. Han hade länge sökt hjälp för sitt drogmissbruk, men nekats bedömning för metadonbehandling i Halland.

Av Socialstyrelsens nu färdiga kartläggning framgår att antalet opiatberoende är lägre i landet än de omkring 10 000 som regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson beräknat. Han ville att fler, åtminstone 65-70 procent, ska få delta i underhållsprogram.

Men Socialstyrelsen beräknar att antalet opiatberoende bara är cirka 7 200 personer. Genom mörkertalsberäkning enligt en epidemiologisk matematisk formell och räkna de heroinister som kom i kontakt med all öppen- och slutenvård ett år, har myndigheten kommit fått fram siffran.

– Vi är skeptiska till missbruksutredarens beräkningar, som nog är överskattade. Enligt våra beräkningar får därmed idag 72 procent av gruppen dessa läkemedel. WHO har rekommenderat cirka 60 procent. Men egentligen borde alla som behöver och önskar erbjudas eftersom de har effekt, säger Ulf Malmström, samordnare för missbruksfrågor på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Men även om antalet patienter som får läkemedelsbehandling har ökat (cirka 5 200 ifjol), så är utbudet mycket skiftande i landet, visar Socialstyrelsens rapport. Något som flera kritiker tidigare påtalat.

I fjol varierade andelen opiatmissbrukare som fick läkemedelsassiterad behandling från över 90 procent i Västerbotten, Gävleborgs, Västra Götalands och Stockholms län, till knappt 20 procent i Halland och Blekinge län.

Nära 350 personer väntar på en bedömning eller få påbörja behandling i programmen i landet. Kötiderna är i genomsnitt sex till åtta veckor.

– I några fall har patienter fått vänta upp till sex månader, vilket är allvarligt. Det är en utsatt grupp som snabbt behöver komma i behandling. Vi rekommenderar behandlingen i våra nationella riktlinjer, eftersom de har klart visad effekt. Men det är landstinget som ansvarar för prioriteringen av vården, säger Ulf Malmström.

Ett 70-tal av de 114 underhållsprogram som finns i landet har stängt av totalt drygt 350 patienter, i de flesta fall för att de återfallit i missbruk. Ungefär 25 procent av dessa har inte av vårdgivaren hänvisats till någon annan behandling eller socialtjänst, vilket Malmström finner allvarligt eftersom det ökar risken att fara illa eller dö.

I programmen var dödlighet bland patienterna 2,7 procent år 2010, medan den var tre gånger högre för opiatmissbrukare som inte fick tillgång till behandlingen.

Under kartläggningen har Socialstyrelsen även upptäckt överförskrivning av de omstridda läkemedlen. Sex procent av de som ordinerades metadon och 13 procent av de som fick Subutex fick ifjol ut högre doser än rekommenderat. Vid tillsyn har det även funnits verksamheter som låtit patienter själva hantera medicinerna tidigare än vad reglerna tillåter.

Nu ska Socialstyrelsen gå vidare och göra en fördjupad kontroll för att se om det finns risk för läckage av medicinerna till svarta marknaden. Och nästa år startas en särskild nationell tillsyn för att granska överförskrivande läkare och enheter, berättar Ulf Malmström.

Myndigheten vill dessutom få i uppdrag att göra en fördjupad studie om varför antalet dödsfall med metadon och Subutex har ökat kraftigt senare år, både i och utanför programmen. Enligt en studie avled ifjol fler av dessa två läkemedel än av heroin i Sverige.

Socialstyrelsen ska även se över om föreskrifterna för läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk behöver förtydligas.

• Fotnot: Rapporten “Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende“ (pdf-fil, 38 sidor).

• I EN INTERPELLATIONSDEBATT i riksdagen i torsdags skulle statsrådet Maria Larsson (KD) besvara frågor från riksdagsman Sven Britton (S) om behandling med narkotikaklassade läkemedels omfattning, läckage och vårdresultat. Men hon hade då ännu inte fått tillgång till Socialstyrelsens nya kartläggning.
Britton vill även att antalet sprutnarkomaner i Stockholm inventeras före ett sprutbytesförsök startar inom kort. Detta för att veta hur många som nås och bättre kunna utvärdera det.
• Frågestunden via riksdagens webb-tv.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser