Fler unga nyktra – färre alkoholproblem

VISBY Färre skolelever dricker alkohol, och debutåldern går upp. “Tusentals färre unga drabbas som en följd därav av mindre alkoholskador“, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, till Drugnews om en ny studie. Tobaksbruket är oförändrat, medan tidigare narkotikaökningen verkar ha avstannat bland elever.

Rapporten över skolelevers drogvanor i årskurs 9 på högstadiet och, årskurs 2 på gymnasiet, presenterades vid ett seminarium i Almedalen i onsdags. Drygt 4 600 elever på grundskolan och 3 400 elever på gymnasiet har deltagit på slumpvist utvalda skolor runt landet.

Utvecklingen över lag är positiv. Vad gäller alkohol så konstaterar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning att fler unga är nyktra. Tidigare var de cirka vare femte, nu är de hälften bland 15-16-åringar.

Även på gymnasiet har andelen som druckit alkohol minskat, från cirka 90 till 80 procent. Även debutåldern för de som dricker har ökat från 14,5 till 15,5 år, och andelen som debuterat före 13 år har halverats under senaste decenniet.

Årskonsumtionen har totalt gått ner i båda åldersgrupper som tillfrågats.
En ny analys över olika index över alkoholrelaterade problem till följd av drickande visar att dessa minskar i takt med att konsumtionen gått ner. Det handlar exempelvis om risken att drabbas av olyckor, oskyddad och oönskad sex, hamna i bråk etc.

– De relaterade skadorna har halverats sedan år 2000 och kopplas till att fler unga är nykterister, medan bland de som dricker är problemen lika stora som tidigare, säger Håkan Leifman som tillsammans med utredaren Clara Henriksson redovisade studien.

Andelen som druckit hembränt eller smuggelsprit senaste året har också sjunkit bland skolelever, enligt enkäten. Undantaget gymnasieflickor som dricker lite mer införd cider.

Vad gäller tobaksvanor är de i stort oförändrade bland såväl elever på högstadiet som gymnasiet, men har minskat mycket sett under längre tid. Flickorna både röker och snusar mindre jämfört med året före.

Narkotikaanvändande ökade något i början av 2000-talet efter en tidigare nedgång. Men trenden verkar nu ha brutits. Av högstadiepojkar uppger i år 8,9 procent att de provat narkotika (vanligtvis cannabis) någon gång (10,1 procent ifjol) och 3 procent har använt senaste månaden.

Andelen 17-åriga gymnasiepojkar som använt narkotika någon gång var i år 19,8 procent (20,2 proc. ifjol), och 5 procent hade använt senaste månaden (6 proc. ifjol). Bland jämnåriga flickor var motsvarande siffror 14,6 procent som någon använt (13,5 proc. ifjol) och 3 procent knarkat senaste månaden (2 proc. 2011).

I jämförelse med de flesta andra europeiska länder (Espad-studien) är såväl bruk av alkohol, narkotika och tobak betydligt lägre. Däremot dricker svenska unga mer när de väl dricker.

CAN:s skolenkäter har gjorts sedan 1971 och är den som längst följt trender i ungas drogvanor.

Anders Andersson är riksdagsman (KD) och ordförande för CAN:
– Resultaten visar att förebyggande insatser fungerar. Det är positiva siffror för både alkohol och tobak. Däremot är det mer oroande om de som använder narkotika.
– En storstadssatsning mot cannabis har inletts. Och ansvariga i kommunerna får fundera över vad som mer behöver göras, säger Anders Andersson till Drugnews.

• Ungdomens nykterhetsförbund kommentar studien:
– Unga har tröttnat på en föråldrad alkoholkultur och ser inte vitsen med att dricka alkohol. Vi är övertygade om att detta resulterar i minskad alkoholkonsumtionen bland unga och därmed alkoholskadorna på unga, säger förbundets ordförande Linda Engström.

• Fotnot: Skolundersökningen 2012 är preliminär och mer statistik publiceras senare via CAN:s hemsida.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser