Missbrukande kvinnor dubbelt osynliga

Det behövs förbättrat skydd för kvinnor som missbrukar och utgör en sårbar grupp i samhället. Det anser tre anställda på privata vårdföretaget Attendo i en debattartikel på Drugnews.

I sitt jultal i SVT den 19 december 2011 beskrev statsminister Fredrik Reinfeldt konsekvenserna av våldet för de som drabbas. Han sa: “Våldet förtär människor. Det gör saker med vårt psyke, vår tilltro till andra människor, med vår egen självbild.“

Strax efter jultalet aviserade regeringen att 109 miljoner avsätts till att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Socialnämnderna i landet har sedan 2007 fått ett förtydligat ansvar när det gäller våldet mot kvinnor och barn.

Attendo som arbetar med kvinnor med ett missbruk eller beroende menar att man särskilt behöver uppmärksamma dessa kvinnor i sitt arbete mot våldet. Som ett led i att börja arbeta med denna fråga träffades i januari i år företrädare för Attendos beroendevård och riksdagsledamöter från Kronobergs län för att tala om behovet av regionala/nationella riktlinjer samt behov av skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor med ett missbruk.

Samtliga ledamöter ser allvarligt på dessa kvinnors situation och det är nu glädjande och nödvändigt att debatten får möjlighet att ta fart i landet.

Ett av de stora problemen inom missbruksområdet är kvinnors särskilt utsatta situation. I ett belysande uttalande från Nationellt Centrum för Kvinnofrid konstaterar man att:

“Studier har visat att missbrukande kvinnor är en mycket sårbar grupp i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Det är inte bara kvinnornas partner som kan utsätta dem för våld och kränkningar. Kvinnorna bemöts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp.“

När vi i Attendos kvinnobehandling analyserat resultaten av vårt ASI–material, så framkommer att kvinnornas problematik i många delar kompliceras av andra faktorer än själva missbruket.

Våld, övergrepp och kränkningar är en del av många kvinnors vardag i missbruksvärlden, och mycket av vår psykoterapeuts roll i behandlingen är att behandla dessa trauman.

Problematiken sträcker sig ofta tillbaka till en barndom och uppväxt där fysiska och psykiska övergrepp förekommit från pappor, styvpappor och bröder, fosterhem och ibland även mödrar. Kvinnorna vet i de flesta fall vad de varit utsatta för, men har dämpat ångesten över dessa hemligheter med alkohol, piller eller andra droger.

En annan problematik som kvinnorna får hjälp med i behandlingen är att bryta offerrollen. Att inte längre bara vara ett ledset och försummat “barn“, utan att istället börja ställa krav och ta plats i sina familjer eller på arbetsplatsen.

Det visar sig också att cirka 70 procent av kvinnorna har en bakomliggande problematik av psykiatrisk art. Till behandlingen får vi idag in allt fler fall av dubbeldiagnoser där självskadebeteende, sexmissbruk och matmissbruk förekommer. En annan tendens är att allt fler kvinnor etablerat ett tungt och långvarigt missbruk redan vid ung ålder, vilket är oroväckande.

För denna grupp av kvinnor visar sig könsspecifik institutionsvård vara gynnsam. I missbruket finns en tydlig hierarki där kvinnorna är underordnade männen. Det visar sig också i nyligen framlagda studier (Richert, Månsson & Laanemets, 2011) att en del av kvinnorna själva efterfrågar enkönad behandling, detta för att kvinnorna då anser att de har bättre möjligheter att få sina behov tillgododosedda och få tid att ägna sig åt sig själva. Har man dessutom en partner som kanske fortfarande missbrukar själv och utsätter kvinnan för våld och övergrepp så är också institutionen ett skydd för kvinnan.

Vi menar utifrån, våra erfarenheter av att arbeta med kvinnor med ett tungt missbruk, att denna grupp behöver speciell uppmärksamhet i det pågående arbete mot våldet.

Vi vill därför understryka att:

1. Utarbetande av regionala/nationella riktlinjer gällande bemötande, behandling och stöd för kvinnor som har risk- missbruks/ beroendeproblem behöver utvecklas. Detta arbete bör utvecklas av professionella inom missbruks- och beroendevård men också utifrån kvinnornas egna erfarenheter samt av olika organisationer som har kvinnornas behov i fokus.

2. Att särskilda skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor med missbruk öppnas. Våldsutsatta kvinnor med ett missbruk har i dag svårt att få tillgång till de skyddade boenden som existerar. En missbrukande kvinna som utsätts för våld eller kränkande behandling ses först och främst som en missbrukare och inte som en våldsutsatt kvinna av flera instanser och då även av samhällets verksamheter.

Attendo vill aktivt delta i utvecklingen av ett sådant riktlinjearbete, och också i framtagandet av särskilda boenden.

• Fotnot: ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser.


ANNICA GAVALLER, biträdande regional verksamhetschef
GERD LISEMARK, leg psykolog och psykoterapeut
JIMMY BLONDIN, socialpedagog och informatör
– alla verksamma på behandlingsföretaget Attendo

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser