Åtgärdsprogram för ANDT-insatser

STOCKHOLM Regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, doping och tobakspolitiken för i år. Där finns förslag hur tidigare antagna strategin ska konkretiseras och utvärderas. Exempelis insatser mot cannabis, högre alkohol- och tobaksskatter, bättre tillsyn.

– Målet är att med årliga åtgärdsprogram och uppföljningar kunna minska användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak till 2015, säger Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig på Socialdepartementet, till Drugnews.

Åtgärdsprogrammet beslutades nyligen av regeringen och blev offentligt i måndags.
Utgångspunkten är mer konkreta förslag för hur den samlade strategin för åren 2011-2015 – som antogs av riksdagen i slutet av mars – ska genomföras.

Det övergripande målet är “ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk“.

Regeringen avsätter närmare 260 miljoner kronor per år under mandatperioden till satsningar för att nå målen. Tanken är att det så långt som möjligt ska vara långsiktiga satsningar i bred samverkan med lokala aktörer och där ideella sektorns medverkan understryks.

Det handlar om bland annat nationella insatser, men särskilt hur regionala och lokala nivåer mer effektivt ska arbeta förebyggande.

I åtgärdsprogrammet för i år nämns exempelvis:
• storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö uppmanas mer utbyta erfarenheter och samarbeta på ANDT-området.
• höjda alkohol- och tobaksskatter förbereds till höstbudgeten.
• Folkhälsoinstitutets projekt “Ansvarsfull alkoholservering“ avslutas, men stödet fortsätter och arbetssättet flyttas till kommunernas och länsstyrelsens tillsyn.
• vården ska mer fråga patienter om alkoholvanor, enligt goda erfarenheter från riskbruksprojektet, för att upptäcka och förebygga missbruk.
• tillsynen stärkas. Regeringens ska snabbutreda och lämna förslag till hur provköp kan användas för att kontrollera åldersgränser på alkohol- och tobaksområdet. Tidigare köpkontroller i kommuner stoppades efter ett JO-beslut.
• om fler offentliga miljöer ska bli rökfria ska utredas och hur dagens tobaksförbud på skolgårdar bättre ska efterlevas.
• satsningar för att minska nyrekrytering av cannabis initieras, ett pilotförsök i höstas bland skolungdomar i Skåne (“Testa dina gränser“) visade på stora kunskapsluckor om drogen.

Bland annat Göteborg vill nu göra liknande satsningar.
– Men cannabisromantiken finns överallt och måste spräckas, säger Ulrik Lindgren.

Regeringen vill se mer familjeinriktade arbetssätt i missbruksvården. Och det särskilda stödet på cirka 50 miljoner kronor till barn i familjer där missbruk, psykisk ohälsa och våld förekommer ska ses över. Idag nås bara ett par procent av de nära 400 000 barn i riskbruksfamiljer och många kommuner söker inte pengarna.

– Fler barn måste identifieras och erbjudas stöd. Vi vill se kraftfullare satsningar för dessa barn och att skolan får en mer aktiv roll. Vi ser nu över hur resurserna kan användas mer effektivt, säger Lindgren.

Andra idéer i åtgärdsprogrammet är hur alkohol och droger i trafiken kan minskas (exempelvis fler alkolås och direkt erbjudande om behandling till förare som ertappas i poliskontroller). Kronobergsmodellen spridas i landet för att stävja langning av alkohol till unga genom samarbete mellan polis, socialtjänst och föräldrar.

Överlag ska långsiktighet, kontinuerlighet och resultat mer understrykas i åtgärder. Riksrevisionen har kritiserat kortsiktiga lokala småsatsningar och ifrågasatt deras resultat, bland annat alkoholförebyggande projekt riktade till unga.

För att bättre kunna följa och utvärdera satsningar, så ska en kartläggning och baslinjemätning förberedas på ANDT-området, en pilotundersökning görs först i år.

En del av styrningen av statliga miljonerna sker via länssamordnare som har en viktig samordningsroll. Särskilt sedan tidigare statliga delfinansieringen av drogförebyggare i kommunerna togs bort.
Regeringen avser inte att återuppta det stödet, utan hoppas att kommunerna ser vinsten av lokalt förebyggande arbete och själva bekostar de tjänsterna.

• Dokumentet “Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011“, (pdf-fil, 74 sidor).

Etiketter:

Annonser