“Landstingsansvar för missbrukarvård“

STOCKHOLM Landstingen bör överta ansvaret för missbrukarvården från kommunerna. Det föreslår regeringens utredare Gerhard Larsson i sitt slutbetänkande och hänvisar till kompetens- och resursskäl.

Han överlämnar idag, onsdag, utredningen till regeringen efter en översyn av vården för personer med riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika, doping och läkemedel. Förslaget berör direkt uppåt en halv miljon missbrukare och ytterligare en miljon personer med ett riskbruk.

Gerhard Larsson understryker i en debattartikel på DN Debatt att det behövs en omfattande reform av de lagar och regler på området som idag är 30 år gamla.

Förändrat och ökat missbruk ställer krav på nya vårdbehov och det finns ett omfattande dolt missbruk. Vården uppfattas inte längre som attraktiv – nio av tio missbrukare vill helst söka hjälp hos sjukvården än hos socialtjänsten. Och en bättre organiserad missbruksvård skulle minska skadorna och samhällets kostnader som enligt utredningen beräknas till cirka 150 miljarder kronor.

Idag finns ett otydligt ansvar kring beroendevården, (särskilt för dem med både missbruk och psykisk ohälsa), som gör att individer riskerar hamna mellan stolarna. Det saknas kompetens och kunskap och tvångsvården brister i innehåll, form och rättssäkerhet, enligt Gerhard Larsson.

Mot den bakgrunden vill han ha en ny lag om missbruks- och beroendevård. Han vill samla ansvaret för tillnyktring, abstinensvård och behandling till landstingen som har större resurser. Kommunerna ska ansvara för boende, sysselsättning, försörjning och annat stöd efter behandling för att stärka vårdkedjan. Han vill att båda huvudmännen ska arbeta med tidig upptäckt och rådgivning.

Dessutom har han ytterligare ett 70-tal förslag på flera områden för att stärka och förbättra missbrukarvården och göra den mer tillgänglig.

“Med denna förändring skapas förutsättningar för tidig upptäckt, en mer tillgänglig, individanpassad och kunskapsbaserad vård i hela landet, oavsett om missbruket eller beroendet gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller dopingmedel“, skriver han i debattartikeln.

Men flera organisationer är emot att landstinget får huvudansvar för missbrukarvården. Bland andra Sveriges Kommuner och landsting, fackförbunden SKTF och SSR, klientrörelsen Rainbow och RFHL fruktar att kvalitén på behandlingen och individens rättigheter kan försvagas. Det är enligt deras representanter oftare lättare för klienter att få rätt mot socialtjänsten än mot sjukvården.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen som främst organiserar opiatberoende, tycker dock utredarens förslag om huvudman är bra.
– Det är väl bra. Sjukvården har ju som mål att rädda liv. Socialtjänsten kräver främst att man ska sluta knarka, vilket ju kan leda till att många inte får nödvändig medicin och dör, säger han till Drugnews.
Han berättar om en heroinberoende flicka som nyligen avled av en överdos sedan socialtjänsten stoppat metadonbehandling trots klartecken av en läkarbedömning.

Han ser också fram emot utredningens förslag om mer brukarinflytande, exempelvis över behandlingsform och vårdbehov. Och att även vårdcentraler och husläkare får skriva ut metadon och subutex för att öka tillgänglighet till läkemedelsassisterad behandling i landet.

• Är drogfrihet inget alternativ?
– Det beror på man menar, vad orden har för betydelse. Det talas om både harm reduction och drogfrihet. Men vi är för allt som fungerar och ger ett gott liv, det kan vara olika för olika människor, säger Berne Stålenkrantz som själv fått metadon efter ett heroinmissbruk.

Utredaren Gerhard Larsson ska senare idag berättar om sina förslag på en konferens i Stockholm anordnad av Brukarföreningen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser