Flera intagna unga har sålt sex

STOCKHOLM Flera barn på statliga ungdomshemmen har prostituerat sig. Tolv procent av flickorna och fyra procent av pojkarna uppger att de sålt sex – ofta i utbyte mot pengar och droger, enligt en enkät från Statens institutionsstyrelse.

Var tredje flicka och äldre kvinna som vårdas på SiS-institutioner har någon gång tillfrågats om att prostituera sig och sex procent av pojkarna.

– Det säger något om gruppens utsatthet och sociala sammanhang. Många har multiproblematik och det finns ett samband mellan drogmissbruk och prostitution eftersom prostitution kan vara ett sätt att finansiera missbruket, säger Anita Andersson, utredare vid SiS, till Drugnews.

Under fjolåret intervjuades 567 unga och 515 vuxna i samband med inskrivning på de statliga vårdinstitutionerna, vilket är ungefär hälften av de intagna.

De flesta av dem på SiS ungdomshem som svarade att de sålt sex hade träffat köparna genom kompisar eller via internet och mobiltelefon. Pengar och droger var vanligast ersättningar, men även mat eller övernattning förekom också. Den yngste var bara åtta år när han börjat prostituera sig, snittåldern var annars 15,5 år.
Men andelen unga som sålt sex har inte ökat, jämfört med tidigare enkäter, enligt Anita Andersson.

För att tidigare upptäcka problem och kunna göra insatser för unga som far illa och utnyttjas, så håller Socialstyrelsen på att ta fram underlag för utbildning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Nära 400 anställda inom SiS har nu vidareutbildats om sexualitet och sexuell hälsa.

Studien är en del i ett bredare regeringsuppdrag för ökad kunskap och insatser mot prostitution och människohandel.

• Fotnot: SiS slutrapport (pdf-fil, 23 sidor) om att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som riskerar eller blivit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. På SiS-hem tvångsvårdas socialt utsatta unga och äldre missbrukare enligt LVU- respektive LVM-lagen.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser