FHI förvånas av alkoholframgång

STOCKHOLM De nationella målen att motverka alkoholskador har – trots ökad tillgänglighet och tillåtande attityder till alkohol– uppnåtts ganska väl. Däremot går narkotikautvecklingen åt fel håll, uppger Folkhälsoinstitutet i en utvärdering.

Myndigheten har checkat utfallet för de nationella handlingsplaner om alkohol och narkotika som riksdagen tog 2006 för perioden fram till om med 2010.

Folkhälsoinstitutet är förvånad över utvecklingen på alkoholsidan. Trots ökad tillgänglighet, införsel och alkoholreklam, så har konsumtionen minskat i landet. Även om alkoholrelaterade skador är omfattande, så är trenden ljusare senaste åren, enligt FHI.

– Fler serveringstillstånd, mer tillåtande attityder mot alkohol, fortsatt privatinförsel, internetförsäljning, mer sofistikerad marknadsföring särskilt mot unga; allt är faktorer som borde lett till ökad konsumtion, säger Sven Andréasson, alkoholläkare och expert vid FHI, till Drugnews.
– Därför är det glädjande att se att trenden, kanske framför allt hos ungdomar, går mot en mer restriktiv hållning mot alkohol, tillägger han.

De samlade förebyggande insatserna tillsammans med uppmärksamhet i media och hos allmänheten om alkoholproblemen har haft effekt, tror Andréasson.

Även om en majoritet ungdomar dricker alkohol, så har andelen nykterister ökat i skolenkäter. Idag säger omkring var tredje i nian på grundskolan nej till alkohol.

FHI anser att regeringens överflyttning av nationellt ansvar från projekten Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika, som lades ner, till de reguljära myndigheterna lett till en tydligare struktur. Länssamordnare har utvecklat kontakten till lokal nivå, medan drogsamordnare i kommunerna blivit något färre sedan finansieringen överlåtits mer på kommunerna.

Inför framtiden efterlyser FHI ökad tillsyn av butikers ölförsäljning och krogars alkoholservering från kommuner och länsstyrelser. Mer åtgärder krävs för att minska ungas tillgång på alkohol och minska deras exponering för alkoholreklam.

Vad gäller narkotika är är utvecklingen mer svårtolkad, men en samlad bedömning är att den går i fel riktning, enligt FHI. Knarkrelaterade brott, sjuklighet och dödlighet har ökat under perioden. Samtidigt sjunker gatupriser på narkotika och tullens och polisens beslag har ökat.

Även om visionen om det narkotikafria samhället inte uppnåtts och en något högre andel skolelever idag prövar narkotika, så är det betydligt färre unga i Sverige som experimenterar än i de flesta andra länder. FHI tror att den restriktiva narkotikapolitiken som länge förts, och något intensifierats, hållit nere användning och skador av narkotika.

Det behövs ändå förnyade opinionskampanjer på narkotikaområdet, enligt FHI.
– Vi planerar en ny kampanj om cannabis i år för att motverka bagatellisering av drogen. Den är inte lätt“ som en del påstår, utan kan medföra allvarliga hälsoskador och psykiska besvär, särskilt bland unga människor, säger Sven Andreasson.

• Fungerar hälso- och drogkampanjer riktade till ungdomar?
– Enbart undervisning om problemen i skolan har inte någon effekt, utan man måste mer samlat ta upp varför samhället har lagar på området. En trygg och bra skola är nog ett starkare skydd mot drogproblem än ANT-undervisning, säger Andreasson.

• Fotnot: Länk till sammanfattning om FHI:s utvärdering av alkohol- och narkotikamål (pdf-fil, 10 sidor).

Etiketter:

Annonser