ANTD-åtgärdsplan utan nyheter

STOCKHOLM Regeringens åtgärdsplan för 2010 på områdena alkohol, narkotika, doping och tobak lyfter ungefär samma prioriteringar som fjolåret. Långsiktighet och att unga ska skyddas från missbruk framhålls.

Ifjol lade borgerliga alliansen en första heltäckande plan med återblickar, satsningar och nya åtgärder. Men årets andra ANTD-planering innehåller inga större nyheter jämfört med förra årets.

Barn och unga ska skyddas från missbruk och en särskild fokusgrupp för dem ska bildas på regeringskansliet. Gruppen knyts till en redan existerande grupp, som samordnar insatser för bättre samverkan inom särskilt utpekade områden.

Av 18 tidigare fastlagda åtgärder ska sju särskilt prioriteras i år:
Barn och unga i riskzonen; skolan som arena; förebygga och bekämpa grov organiserad brottslighet; ökad kunskap om doping och GHB-missbruk; alkohol och narkotika i trafiken; Internet-handel; och hålla ihop arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Enligt regeringen råder stor enighet från både myndigheter och idéburna organisationer som medverkat. Socialdepartementet har hittills ordnat ett femtontal länsmöten för dialog med folk runt landet.

Nuvarande alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplaner gäller bara till utgången av 2010. Men preventionsarbete på ANTD-området väntas fortsätta och nya planer föreslås.

• Länkt till regeringens åtgärdsprogram 2010, (pdf-fil, 51 sidor).

Etiketter:

Annonser